Vil stan­se av­falls­kon­trakt

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JARLE R. MARTINSEN

Sel­ska­pet Re­no­nor­den for­sø­ker å stan­se re­no­va­sjons­sel­ska­pet Ma­ren i å inn­gå ny av­falls­kon­trakt.

– Vi me­ner Ma­ren har eva­lu­ert til­bu­de­ne i kon­kur­ran­sen feil, sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Re­no­nor­den, Erik Ris­te.

Fra april nes­te år skal det inn­gås en ny kon­trakts­pe­rio­de på av- falls­tøm­ming i Mandal, Lin­des­nes, Aud­ne­dal og Mar­nar­dal.

Si­den 2006 er det Re­no­nor­den som har gjort job­ben. Nå vil Ma­ren gi kon­trak­ten til MBT Trans­port i Lin­des­nes. Den­ne ak­tø­ren ut­før­te opp­ga­ven før 2006.

– Vi me­ner MBT har gitt et an­bud som to­talt sett gir kun­de­ne bed­re ser­vice, sier dag­lig le­der for Ma­ren, Hans Chris­ti­an Hil­le­sund.

Han be­kref­ter at beg­ge sel­skap har inn­gitt et an­bud på om­lag 70 mill. kro­ner hver.

22. mai skal sa­ken opp i Kris­tian­sand ting­rett, der Re­no­nor­den vil stan­se kon­trakts­inn­gå­el­sen mel­lom MBT og Ma­ren.

– Vi har til­budt la­vest pris. Pri­sen skul­le i hen­hold til kon­kur­ranse­grunn­la­get vek­tes med 60 pro­sent, og kva­li­te­ten på tje­nes­ten med 40 pro­sent, på­pe­ker Ris­te.

En ny kon­trakt vil gjel­de for åtte år med yt­ter­li­ge­re ett års op­sjon.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Hvem som har rett til å tøm­me av­falls­dun­ke­ne i Mandal, Lin­des­nes, Mar­nar­dal og Aud­ne­dal skal nå opp i ret­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.