FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det­te er MS (Multippel Sklerose)

● En kro­nisk be­ten­nel­ses­syk­dom der krop­pens eget im­mun­sys­tem an­gri­per vev i rygg­mar­gen og hjer­nen.

● De van­ligs­te sym­pto­me­ne er num­men­het, syns­for­styr­rel­se, lam­mel­ser i ar­mer og bein, ba­lanse­pro­ble­mer, svim­mel­het, og kro­nisk ut­mat­tel­se.

● I dag le­ver nær­me­re 11.000 men­nes­ker med MS i Nor­ge. Rundt 400 nye til­fel­ler hvert år.

● Nor­ge er et av de land i ver­den som har flest Ms-ram­me­de sett i for­hold til folke­tal­let.

● Ram­mer dob­belt så man­ge kvin­ner som menn.

● De fles­te får dia­gno­sen en gang mel­lom 20 og 40 år.

● Over 150 nord­menn har reist til ut­lan­det for stam­celle­trans­plan­ta­sjon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.