Det i Ag­der,

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Gut­te­ne som er mis­tenkt i sa­ken er alle fra Lil­le­sand og kjent for po­li­ti­et fra tid­li­ge­re. 27. ja­nu­ar fikk den elds­te av gut­te­ne sin førs­te dom. 16-årin­gen ble da dømt til 45 da­gers feng­sel, for blant an­net å ha stjå­let en laste­bil som 15-åring.

Straf­fen ble gjort be­tin­get, un­der for­ut­set­ning av at han gjen­nom­fø­rer en så­kalt ung­doms­opp­føl­ging i ni må­ne­der. Det­te er en al­ter­na­tiv re­ak­sjons­form som ad­mi­ni­stre­res av Kon­flikt­rå­det.

– Jeg kjen­ner ik­ke til den­ne kon­kre­te sa­ken, men et av grunn­vil­kå­re­ne for ung­doms­straff og ung­doms­opp­føl­ging er at man ik­ke be­går ny kri­mi­na­li­tet, sier le­der av Kon­flikt­råHel­ge Bie Ri­ber.

SKOLE­GANG OG RUS­TES­TING

Den sik­te­de 16-årin­gen skal ny­lig ha star­tet gjen­nom­fø­rin­gen av straf­fen ny­lig. Straf­fen in­ne­bæ­rer at han må møte et opp­føl­gings­team med jev­ne mel­lom­rom. Et slikt team kan in­klu­de­re po­liti­folk, læ­re­re, for­eld­re, Nav-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.