FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Ung­doms­straff og ung­doms­opp­føl­ging

● Unge lov­bry­te­re mel­lom 15 og 18 år som har be­gått en el­ler fle­re kri­mi­nel­le hand­lin­ger, kan ileg­ges ung­doms­opp­føl­ging el­ler ung­doms­straff.

● Det er på­tale­myn­dig­he­ten som av­gjør om ung­doms­opp­føl­ging er en eg­net re­ak­sjon, etter at lov­bry­ter og ver­ge har sam­tyk­ket. Øv­re gren­se for gjen­nom­fø­rings­tid er ett år.

● Ung­doms­straff bru­kes ved de mest al­vor­li­ge til­fel­le­ne. Den­ne straf­fen kan ileg­ges i opp mot tre år.

● Må­let er å fore­byg­ge ny kri­mi­na­li­tet. En del av opp­leg­get hand­ler om at ung­dom­me­ne mø­ter de som har blitt ut­satt for lov­brud­de­ne.

● Brudd på vil­kå­re­ne kan føre til at ram­me­ne blir stren­ge­re, el­ler at på­tale­myn­dig­he­ten vel­ger å straffe­for­føl­ge den dom­fel­te på nytt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.