I hvil­ken grad er Lin­des­nes fyr et sym­bol for norsk tu­ris­me?

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

dag­lig le­der i reise­livs­klyn­ga Usus:

– Vi bru­ker det pit­to­res­ke ste­det ak­tivt i vår in­ter­na­sjo­na­le mar­keds­fø­ring som et av ste­de­ne man må be­sø­ke i lands­de­len. Na­sjo­nalt er nok ik­ke fy­ret et ikon på lin­je med Preke­sto­len, men po­ten­sia­let lig­ger der. Det å be­sø­ker yt­ter­punk­ter, det være seg sør­ligs­te, nord­ligs­te el­ler høy­es­te punkt i et land, er en egen greie blant fe­rie­ren­de nord­menn og ut­len­din­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.