FAKTA

Faedrelandsvennen - - FREDAG -

Stif­tel­sen Lin­des­nes fyr­mu­se­um

● En selv­ei­en­de stif­tel­se med føl­gen­de for­mål:

● Å be­va­re, ved­li­ke­hol­de og til­rette­leg­ge Lin­des­nes fyr­sta­sjon som fre­det kul­tur­min­ne og be­søks­mål for all­menn­he­ten.

● Å dri­ve kul­tur­his­to­risk mu­se­ums­virk­som­het knyt­tet til stif­tel­sens rol­le som ho­ved­sete for Kyst­ver­kets etats­mu­se­um og som ko­or­di­na­tor for det na­sjo­na­le sam­ar­bei­det i Kyst­verk­mu­sea.

● Å ut­vik­le Lin­des­nes fyr som et at­trak­tivt be­søks­mål gjen­nom ak­tiv kul­tur­for­mid­ling knyt­tet til stif­tel­sens rol­le som na­sjo­nalt mu­se­um og Vest-ag­ders tusenårssted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.