Re­tur­kraft og skatte­pen­ger

Faedrelandsvennen - - MENING - HA­RALD SMITH, skatte­be­ta­ler

Det vi­ses til ar­tik­kel i Fædre­lands­ven­nens pa­pir­ut­ga­ve 10/5-17 side 26 om Re­tur­kraft og hen­vis­nin­gen til et rente­tap for Kris­tian­sannds inn­byg­ge­re på 335 mil­lio­ner kro­ner.

●● Vi­de­re at en ny­til­satt styre­le­der, etter at den gam­le ty­de­lig­vis har rømt, sier han «ob­ser­ve­rer noen vi­der­ver­dig­he­ter på rente­si­den..., men vik­tigst at den dag­li­ge drif­ten er vel­or­ga­ni­sert».

Som bank­mann tør vel ik­ke ny styre­le­der Han­ne­vik å ta opp en sak der Nor­dea kan bli an­kla­get for rente­ty­ve­ri, Han­ne­vik er selv bank­mann og herut­i­fra til­syne­la­ten­de ueg­net som styre­le­der i Re­tur­kraft når åger­ren­ter skal dis­ku­te­res.

Hva kon­troll­ut­val­get i kom­mu­nen har fore­tatt er meg uvisst, men der­som de ik­ke er kraf­tig en­ga­sjert bør de våk­ne opp.

Som skatte­be­ta­ler fø­ler jeg meg tra­kas­sert i lys av det over nevn­te. Det hele frem­står som sær­de­les mo­dent for yt­ter­li­ge­re gransk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.