Å hand­le med en ter­ro­rist­stat

Faedrelandsvennen - - MENING -

Jor­unn Aa­sel­le Ol­sen fra De­mo­kra­te­ne i Ven­ne­sla ir­ri­te­rer seg i Fædre­lands­ven­nen den 8/5 over Ab­bas sine ut­be­ta­lin­ger til pa­le­stins­ke ter­ro­ris­ter som sit­ter i is­ra­els­ke fengs­ler.

●● Ol­sen kre­ver at ord­nin­gen må opp­hø­re, og hvis ik­ke at Nor­ge kutter bi­stan­den til pa­le­sti­ner­ne. Skal ord­nin­gen opp­hø­re bør pa­le­sti­ner­ne kre­ve at stein­kas­ten­de pa­le­stins­ke ung­dom­mer blir be­hand­let på sam­me måte som stein­kas­ten­de is­ra­els­ke ung­dom­mer, dvs umid­del­bar løs­la­tel­se etter av­hør. Dess­uten bør pa­le­sti­ner­ne kre­ve en slutt på ad­mi­ni­stra­tiv for­va­ring av pa­le­sti­ne­re på ube­stemt tid, og slutt på tor­tur av pa­le­stins­ke fan­ger i is­ra­els­ke fengs­ler.

At is­ra­elsk po­li­ti og mi­li­tæ­re samt ny­byg­ge­re stort sett blir blankt fri­fun­net for drap på pa­le­sti­ne­re må også være et krav pa­le­sti­ner­ne må kre­ve at det blir slutt på. Så ned­ver­di­gen­de som Is­rael be­hand­ler pa­le­sti­ner­ne på alle mu­li­ge må­ter er det ab­so­lutt in­gen grunn for Ab­bas til å stop- pe ut­be­ta­lin­ge­ne el­ler for Nor­ge å stop­pe over­fø­rin­ge­ne til PLO.

Det had­de vært mer rett­fer­dig og på sin plass om Nor­ge inn­før­te en han­dels­boi­kott av Is­rael på grunn av de­res be­hand­ling av pa­le­sti­ner­ne. THOR KREFTING NISSEN, Oslo

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.