Ef­fek­ti­vi­se­ring i Nav

Faedrelandsvennen - - MENING -

Stor­tin­get har sagt at mest mu­lig kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom det of­fent­li­ge og be­folk­nin­gen skal fore­gå di­gi­talt.

●● Nå er det jo slik at ik­ke all vil el­ler kan ori­en­te­re seg i nett­ver­den. Det­te gjel­der fak­tisk i alle al­ders­grup­per, ik­ke bare for pen­sjo­nis­te­ne. De som ik­ke be­hers­ker net­tet, får tilbud om å rin­ge og be­stil­le time hos Nav. Det­te kan ta lang tid å få til. Man­ge blir frust­rer­te over å ven­te len­ge for i det hele tatt kom­me i kon­takt med en saks­be­hand­ler. Det skal også bli slutt på at du kan drop­pe inn­om Nav-kon­to­re­ne for en sam­ta­le uten time­be­stil­ling.

Den di­gi­ta­le ver­den ser ut til å over­ta mer og mer. Vans­ke­lig å stop­pe det­te. Men nå be­gyn­ner det vel etter­hvert å gå for langt. Et ek­sem­pel på det­te er at Nav er ik­ke len­ger sen­der ut en pa­pir­slipp som vi­ser hvor mye du får i pen­sjon, og be­ta­ler i skatt. Ju­ris­ter bør se på det­te og vur­de­re om det er i strid med Norsk lov. Ar­ro­gant og ned­la­ten­de over­for de men­nes­ke­ne som jeg trod­de Nav var satt til å yte tje­nes­ter for.

Kan­skje vi som bru­ke­re har tatt feil? Det er også mye som ty­der på at det å sit­te å se på en pc-skjerm ik­ke kan er­stat­te det­te mot å sit­te an­sikt til an­sikt med et men­nes­ke og kom­mu­ni­se­re. ØYVIND HVALEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.