FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

«Drib»

● Er en kom­men­de spillefilm med Amir As­gharne­jad (31) fra Kris­tian­sand i ho­ved­rol­len som seg selv.

● Om­hand­ler den san­ne his­to­ri­en om da han ble vi­ral­kjen­dis i 2014, og ble head­hun­tet på fals­ke pre­mis­ser til å fron­te en energi­drikk-kam­pan­je via et ame­ri­kansk re­klame­byrå.

● Fil­men blir be­skre­vet som en blan­ding av spillefilm, satire og «mockumen­ta­ry» (fik­tiv do­ku­men­tar­film).

● Re­gis­sert av Kris­tof­fer Bor­g­li, og har pre­miere 12. mai i Nor­ge.

● I ho­ved­rol­le­ne fin­ner vi også Brett Gel­man, Adam Pear­son og An­nie Ha­mil­ton.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.