En sti­gen­de ame­ri­ca­na-stjer­ne

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ROY SØBSTAD

AME­RI­CA­NA John More­land

«Big Bad Luv» (4Ad/play­ground)

Med book­in­gen av John More­land 26. au­gust må bit­te lil­le Vakt­bua i Kris­tian­sand sies å ha gjort et kupp. Jeg me­ner, hvor ofte får man opp­le­ve en sti­gen­de stjer­ne på bare en arm­leng­des av­stand?un­der­teg­ne­de var i fjor så hel­dig å se More­land var­me opp for Ja­son Is­bell på et full­satt Sen­trum sce­ne i Oslo. Knapt noen i sa­len kan ha kjent til ham fra før, men jam­men klar­te ik­ke det sto­re ber­get av en mann å hol­de 1750 men­nes­ker i ånde med bare stem­men, kasse­gi­ta­ren og de ruf- sete, fan­den­i­volds­ke lå­te­ne sine til hjelp. Alle for­sto at vi var vit­ne til et be­ty­de­lig styk­ke for­mid­lings­kunst den kvel­den. Og her kom­mer al­bu­met som bør gi John More­land pub­li­kum­met han for­tje­ner.

«Big Bad Luv» er noe så unikt som en blues- og coun­try­ba­sert sin­ger-song­wri­ter-pla­te – kom­plett med slide­gi­ta­rer, bar­room pia­no og nåde­løst sjele­grans­ken­de teks­ter – ut­gitt på den kre­dib­le bri­tis­ke in­die-la­be­len 4AD. Låt­ma­te­ria­let er jev­ne­re og mer in­spi­rert enn alt More­lands for­bil­de Ste­ve Ear­le har le­vert etter år­tu­sen­skif­tet og snip­pen vel­dig mye lø­se­re enn den har vært på noe Bruce Spring­steen-al­bum i manns min­ne. Uimot­ståe­lig barskt og hjerte­skjæ­ren­de vak­kert lå­ter det. Og jeg kan nes­ten ik­ke ven­te til au­gust.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.