50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

12. MAI 1967

●● Hele lan­det får nye ar­ti­ums­opp­ga­ver i en­gelsk etter tab­be på Horn­nes Lands­gym­nas. Der ble opp­ga­ve­ne i en­gelsk stil delt ut i ste­det for ma­te­ma­tikk­opp­ga­ve­ne. Det var da tred­je klas­se en­gelsk tirs­dag skul­le få sine opp­ga­ver i ma­te­ma­tikk at det vis­te seg at man had­de tatt feil kon­vo­lutt. Man be­gyn­te å dele ut opp­ga­ve­ne til av­gangs­ek­sa­men i en­gelsk som først skal fin­ne sted i mor­gen. – Jeg har ald­ri vært ute for noe lik­nen­de, sier rek­tor Mo­laug som opp­da­get at han had­de tatt feil kon­vo­lutt. Han løp etter in­spek­tø­ren som skul­le dele ut opp­ga­ve­ne, men rakk ik­ke å stan­se ham før tre gut­ter had­de fått den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.