QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket me­tall inn­går i le­ge­rin­gen ny­sølv, for­uten nik­kel og sink?

2. Hvil­ken trio sang ”If I Had a Ham­mer” på 1960-tal­let?

3. In­nen­for hvil­ke to kunst­ar­ter snak­ker man sær­lig om ny­ro­man­tik­ken?

4. Hvil­ken tysk tab­loid­avis er den størs­te avi­sen i ver­den uten­for Ja­pan?

5. Hva er ab­di­ka­sjon?

6. Hva het det røl­pe­te hu­mor­tegne­se­rie­bla­det som kom for førs­te gang i Nor­ge i 1986, men ble ned­lagt i 1996?

7. Hva he­ter dat­te­ren til Al­fred Maur­stad og halv­søs­te­ren til Toralv Maur­stad, som er gift med cel­lis­ten Aage Kval­bein?

8. Hva er mi­gra­sjon?

9. Hvil­ken kjen­dis­dat­ter slut­tet i Chloé i 2001 for å de­sig­ne sin egen kol­lek­sjon for Guc­ci?

10. Hvil­ken na­sjo­na­li­tet har dik­te­ren og san­ge­ren Le­onard Co­hen?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.