Moms­kom­pen­sa­sjon for idretts­an­legg

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Re­gje­rin­gen gir full moms­kom­pen­sa­sjon for byg­ging av idretts­an­legg i for­sla­get til re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett.

– For fjer­de år på rad sør­ger re­gje­rin­gen for full kom­pen­sa­sjon. An­legg er det vik­tigs­te virke­mid­de­let for at fle­re kan dri­ve idrett og fysisk ak­ti­vi­tet, sier kul­tur­mi­nis­ter Lin­da Hof­stad Helle­land (H).

I re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett for 2017 fore­slår re­gje­rin­gen en til­leggs­be­vilg­ning på 10 mil­lio­ner kro­ner til kom­pen­sa­sjon av mer­verdi­av­gift ved byg­ging av idretts­an­legg. Det­te vil gi en sam­let be­vilg­ning på 185,9 mil­lio­ner kro­ner til ord­nin­gen i 2017, en økning på 122 mil­lio­ner kro­ner fra 2013.

– Kom­pen­sa­sjons­ord­nin­gen iva­re­tar et stort be­hov. Idretts­lag og for­enin­ger bi­drar i stor grad selv til byg­ging av an­legg. Det er vik­tig for re­gje­rin­gen å ska­pe gode ramme­vil­kår for lag og for­enin­ger som tar på seg an­leggs­in­ves­te­rin­ger på idretts­om­rå­det, sier Helle­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.