Mel­do­ni­um-po­si­tiv før Ugan­da-opp­hold

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

●● Vekt­løf­te­ren Ruth Kasirye had­de mel­do­ni­um i blo­det fle­re må­ne­der før do­ping­sa­ken, mel­der VG. En do­ping­prø­ve fra

14. ok­to­ber 2015 vi­ser spor av stof­fet. Det kom fram fra Anti­do­ping Nor­ge og Nils Kjær i tors­da­gens hø­ring. Mel­do­ni­um kom på for­buds­lis­ten først 1. ja­nu­ar i fjor. – Jeg var i Ugan­da i sep­tem­ber og blir all­tid syk når jeg er der. Jeg har ma­la­riapa­ra­sit­ten i krop­pen og kom­mer tro­lig all­tid til å ha det, sa vekt­løf­te­ren tors­dag, iføl­ge VG. Kasirye har tid­li­ge­re hev­det at hun fikk mel­do­ni­um for førs­te gang på et syke­hus i Ugan­da rundt nytt­år 2016. Det­te var for å bli be­hand­let for ma­la­ria. Kasirye tes­tet po­si­tivt på det for­bud­te stof­fet 25. ja­nu­ar i fjor. Do­ping­prø­ven ble av­lagt uten­for kon­kur­ran­se. Anti­do­ping Nor­ge har lagt ned på­stand om to års ute­luk­kel­se. Kasiryes ad­vo­kat, Mor­ten Ju­stad John­sen, ber om full fri­fin­nel­se, al­ter­na­tivt en mild dom.

FOTO: NTB SCANPIX

Ruth Kasirye sam­men med sin ad­vo­kat Mor­ten John­sen i for­kant av den munt­li­ge hø­rin­gen i går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.