5.

Faedrelandsvennen - - SPORT - ANNA AASE UGLAND

Kne­bøy. Hvis du fø­ler du tren­ger eks­tra be­last­ning, så kan du hol­de i en ved­kub­be. El­ler ha en venn el­ler et barn på ryg­gen. Er du vel­dig i far­ta, så kan du leg­ge inn et hopp.

Et tips er å kjø­re et halvt mi­nutt med full guf­fe, og så hvi­le et halvt mi­nutt. Så er det på an igjen til nes­te sta­sjon. Så tar du et par mi­nut­ter pau­se, og gjen­tar.

Husk at du kan byt­te ut øvel­se­ne med dem du selv li­ker best, el­ler end­re på rekke­føl­gen. Kan­skje du ik­ke fin­ner et pas­sen­de tre?

Det­te er bare et ut­gangs­punkt. Når du har kjørt fem sta­sjo­ner noen uker, så kan du leg­ge på litt fle­re øvel­ser. Du kan også vel­ge å ha 45 se­kun­der med hard job­bing, og bare 15 mi­nut­ter pau­se. Fullt av valg­mu­lig­he­ter, velg det som pas­ser best for deg.

Tar du ut­ford­rin­gen? God tur!

FOTO: KA­ME­RA TOFTELAND

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.