4.

Faedrelandsvennen - - SPORT -

Man kan bli trøtt av å være ute i frisk luft, noe som igjen kan føre til bed­re natte­søvn. Det kan kan­skje for­kla­res med at vi får sti­mu­lert sanse­cel­le­ne våre ute på en an­nen måte enn in­ne, ved and­re luk­ter, ly­der, det vi ser, men også det vi fø­ler, fra vind, og tem­pe­ra­tur­for­and­rin­ger som var­me/ kul­de. når det kom­mer til tre­ning. Noen av oss els­ker å jog­ge, mens and­re sver­ger til styrke­tre­ning el­ler noe helt an­net.

Her kom­mer et for­slag til sir­kel­tre­ning, som gjer­ne kan gjø­res ute i ha­gen el­ler som et av­brekk un­der­veis i jogge­tu­ren.

Du tren­ger ik­ke an­net enn deg selv, og gjer­ne et tre med litt lave gre­ner. Du kan en­ten ta tida på deg selv, el­ler du kan be­stem­me deg for hvor man­ge du skal gjø­re av hver øvel­se på for­hånd.

Du vel­ger selv hvil­ke sta­sjo­ner du skal ha, og hvor man­ge sta­sjo­ner du skal ha. Her har jeg lagt opp til fem stk, noe som er et fint ut­gangs­punkt

Er du usik­ker på øvel­se­ne, så er You­tube en fin plass for å se på ut­fø­rel­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.