Puls­klok­ke.

Faedrelandsvennen - - FREDAG - SAMUELSEN KJE­TIL

Jeg fikk puls­klok­ke av kona til burs­da­gen i år. Om det var et hint til at jeg bur­de tre­ne mer, er usagt. Men jeg prø­ver. Blant an­net med å syk­le til jobb. En dag i uka. For de uinn­vid­de kan jeg for­tel­le at en puls­klok­ke vi­ser hvor ak­tiv du har vært i lø­pet av en dag, målt opp mot det ni­vå­et du har stilt inn. Og jeg blir auto­ma­tisk opp­tatt av å få pro­sen­ten så høyt som mu­lig. I skri­ven­de stund lig­ger jeg dog bare på 35 pro­sent, så kan­skje jeg bør ta ei tre­nings­økt før da­gen er over. Re­kor­den til nå er 204 pro­sent. Til gjen­gjeld er den ne­ga­ti­ve re­kor­den på kun 30 pro­sent. Men som sports­jour­na­list har jeg lært at det er vik­tig med re­sti­tu­sjon ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.