Tor­vet kan bli gjen­åp­net uten Haa­kon VII

Sta­tu­en av kong Haa­kon lar seg re­pa­re­re, men det vil ta tid før den er fer­dig. Tro­lig er den ikke til­ba­ke før til høs­ten.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no

– Det er vik­tig at det­te blir gjort på en skik­ke­lig måte, og da tar vi den ti­den vi tren­ger, sier Ei­nar Hans­sen i Kris­tian­sand Eien­dom.

Den­ne uka mot­tok de en til­stands­rap­port som be­skri­ver hvor­dan det står til med sta­tu­en av kong Haa­kon etter at den falt i bak­ken i slut­ten av april. Kon­klu­sjo­nen i rap­por­ten som Vei­dek­ke har fått ut­ar­bei­det, er at den lar seg re­pa­re­re, men at den må få nytt bein og at en rek­ke and­re ska­der også må ut­bed­res.

ARBEIDSPRESS

Iføl­ge en mail som Vei­dek­ke har sendt kom­mu­nen, er det Kris­tia­nia Kunst og Me­tall­stø­pe­ri som kom­mer til å få opp­dra­get med å re­pa­re­re sta­tu­en. Det er det sam­me stø­pe­ri­et som tid­lig på 50-tal­let støp­te sta­tu­en av Haa­kon VII.

De har stort arbeidspress og det ser der­for ut til at sta­tu­en ikke blir re­pa­rert før etter som­mer­en.

Tor­vet skal etter pla­nen åp­nes i be­gyn­nel­sen til som­mer­en når par­ke­rings­hu­set står fer­dig.

SKADET BEINA

Sta­tu­en gikk i bak­ken 25. mars i år da den skul­le til­ba­ke til Øv­re Torv. Nå har kon­ser­va­tor Jo­an­na Hen c hf ra Oslo Kon­ser­ve­rings ate­lier­un­der­søkt sta­tu­en og be­skre­vet ska­de­ne.

Iføl­ge rap­por­ten har venst­re bein kol­lap­set, mens høy­re bein har løs­net fra pla­ten sta­tu­en stod på. Det er også noen svek­ke­de om­rå­der på sta­tu­en som rundt hal­sen og hatte­brem­men.

Iføl­ge rap­por­ten er det også de­for­ma­sjo­ner en­kel­te ste­der på sta­tu­en og fle­re skra­per som føl­ge av sam­men­stø­tet. Hench har også opp­da­get and­re ska­der som ikke skyl­des sam­men­stø­tet. Blant an­net at noen har malt kon­gens nese og munn med rosa ma­ling.

Det­te bør iføl­ge rap­por­ten ret­tes opp mens sta­tu­en først er in­ne til re­pa­ra­sjon.

RE­PA­RA­SJON

Hench skis­se­rer også et mu­lig for­løp for re­pa­ra­sjo­nen. Et nytt venst­re-bein må la­ges på bak­grunn av ori­gi­nal­ma­te­ria­le og ar­kiv­ma­te­ria­le. Så må det­te stø­pes og svei­ses på plass igjen.

I til­legg må bol­ter i sta­tu­en bo­res ut og er­stat­tes. Pla­ten som kon­gen står på (plin­ten) må re­pa­re­res og de­ler av den må kan­skje er­stat­tes.

Det fram­går ikke av rap­por­ten hvor dyrt det blir å re­pa­re­re sta­tu­en. Men iføl­ge en epost som Vei­dek­ke har sendt Kris­tian­sand kom­mu­ne, kan det bli en om­fat­ten­de jobb. Blant an­net må en kunst­ner hy­res inn for re­mo­del­le­re det øde­lag­te be­net. De­ret­ter kan det stø­pes et nytt.

FORSVARLIG

Det er Kris­tian­sand kom­mu­ne som ei­er sta­tu­en. De kom­mer til å ta reg­nin­gen for de ska­de­ne som ikke skyl­des fal­let. Res­ten må dek­kes av ut­byg­ger.

Det er Vei­dek­ke som byg­ger par­ke­rings­hu­set, men de har brukt Vå­gen & Han­sen Ute­mil­jø som un­der­le­ve­ran­dør når dek­ket skal til­ba­ke på Tor­vet.

– Når så galt har skjedd, har de tatt det­te på al­vor og sør­get for at re­pa­ra­sjo­nen skjer på en fag­lig forsvarlig måte, sier Ei­nar Hans­sen.

FOTO: KJETIL REITE

Sta­tu­en av Haa­kon VII gikk i bak­ken 25. mars i år. Den på­dro seg ska­der i venst­re fot som nå må stø­pes på nytt.

FOTO: OSLO KONSERVERINGSATELIER

Plin­tens un­der­side. Samt­li­ge bol­ter til høy­re fot har bruk­ket. En bolt har bruk­ket i he­len til venst­re fot.

FOTO: JO­AN­NA HENCH/OSLO KONSERVERINGSATELIER

Høy­re fot på sta­tu­en løs­net helt fra pla­ten som den står på (plin­ten).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.