FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ve­gard.dams­gaard@fvn.no

Gam­le Lund Trafo­sta­sjon

● Bygd i 1920, tre høye eta­sjer med to­talt 1500 kvad­rat­me­ter gulv, teg­net av ar­ki­tekt Thor­vald Hauff. Sta­sjo­nen har et til­bygg fra 1960 teg­net av Frid­tjof Fonahn.

● Det er ele­men­ter både av ny­ba­rokk (ut­for­min­gen av gavl, tak­form) og ny­klas­si­si­me (en­kel­het). Inn­gangs­par­ti­et med mo­nu­men­tal trapp, do­ris­ke søy­ler og pent ut­for­met dør er et ka­rak­te­ris­tisk ele­ment i fa­sa­den.

● Trans­for­ma­to­rer bru­kes til å til­pas­se spen­nin­gen mel­lom kraft­over­fø­rings­net­tet og for­bru­ker­net­tet. rett og slett er far­lig å opp­hol­de seg rundt. Det blir stå­en­de som et tomt skall, som ikke kan bru­kes til noe, hev­der Kay Røs­stad. – Den er ikke eg­net til la­ger? – Over­ho­det ikke.

BYGGET I 1920

Gam­le Lund Trafo­sta­sjon ble bygd i 1920, og byg­nin­gen er eid av Ag­der Ener­gi Nett.

I 2013 vil­le kraft­le­ve­ran­dø­ren gjø­re kort pro­sess med den høy­reis­te trafo­sta­sjo­nen, som ikke har vært i bruk si­den en ny ble bygd på bak­si­den i 2001.

Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren rå­det kom­mu­nen til å av­slå søk­na­den, et råd som ble lyt­tet til: By­ut­vik­lings­sty­ret sa nei (7-2), og Fyl­kes­man­nen av­vis­te nett­sel­ska­pets kla­ge på ved­ta­ket.

Fyl­kes­kom­mu­nen har til­rå­det å av­slå søk­na­den også den­ne gang, med sam­me be­grun­nel­se. By­an­tik­var Hel­ge Sol­li støt­ter det­te i en fersk ut­ta­lel­se:

«Vi er enig med Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren i at Lund trans­for­ma­tor­sta­sjon har be­ty­de­lig (re­gio­nal) verne­ver­di, både som lande­mer­ke, som tek­nisk-in­du­stri­elt kul­tur­min­ne og som et mo­nu­ment over elek­tri­fi­se­rin­gen av Kris­tian­sand, og kan der­for ikke an­be­fa­le ri­ving. Vi hol­der på med å re­vi­de­re kul­tur­minne­vern­pla­nen fra 1990 og der vil Lund trans­for­ma­tor­sta­sjon (fort­satt) til­leg­ges be­va­rings­ver­di jf. kom­mune­pla­nens § 13.c, og ved­lag­te bak­grunns­in­for­ma­sjon.» skri­ver han.

– RETTSLIG UHOLDBART

Si­den byg­nin­gen ikke er for­melt ver­net kan fyl­kes­kon­ser­va­to­ren kun stan­se ri­ving ved fred­ning, men ters­ke­len for en slik inn­gri­pen er svært høy.

Røs­stad har en­ga­sjert ad­vo­kat­fir­ma­et Hjort til støt­te for sin dis­pen­sa­sjons­søk­nad. En seks si­der lang ju­ri­disk vur­de­ring kon­klu­de­rer med at trafo­sta­sjo­nen kan ri­ves.

Be­grun­nel­sen er at eien­dom- men i kom­mune­pla­nen er av­satt til gart­neri­for­mål, uten at Fyl­kes­kon­ser­va­to­ren reis­te inn­si­gel­se. Sta­sjo­nens lave verne­ver­di kan der­med ikke gis for­rang.

«På den­ne bak­grunn frem­står det som rettslig uholdbart å leg­ge av­gjø­ren­de vekt på even­tu­el­le ne­ga­ti­ve ut­ta­lel­ser som er eg­net til å hind­re en gjen­nom­fø­ring av det ved­tat­te gart­neri­for­må­let.» skri- ver ad­vo­kat Jan Gud­mund Aa­ne­rud.

– An­tik­va­risk myn­dig­het har kun gitt et råd, ikke en nek­tel­se. Da står po­li­ti­ke­re og ad­mi­ni­stra­sjon fritt til å ta rå­det til etter­ret­ning el­ler si at det­te ikke er sær­lig be­va­rings­ver­dig, me­ner Ha­rald R. Hil­le, pro­sjekt­le­der for ut­vi­del­sen.

I 2014 ble gart­ne­ri­et ut­vi­det og bygd om for 20 mil­lio­ner kro­ner, og drif­ten fikk gjød­sel i bøt­ter og spann.

Om­set­nin­gen økte fra 23,7 til 37 mil­lio­ner kro­ner i 2015, og re­sul­ta­tet ble 2,2 mil­lio­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.