Plan- byg­nings­sje­fen vil si nei til ri­ving

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

●● Plan- og byg­nings­sjef Ven­ke Moe i kom­mu­nen opp­ly­ser at sa­ken frem­mes for po­li­tisk be­hand­ling i by- og miljø­ut­val­gets møte

15. juni.

Men om ikke noe ve­sent­lig nytt skul­le frem­kom­me, som ikke var kjent ved for­ri­ge be­hand­ling i 2013, blir de­res inn­stil­ling til ri­vin­gen ne­ga­tiv.

– Ad­vo­ka­ten me­ner et nytt av­slag er rettslig uholdbart?

– Før sa­ken frem­mes til po­li­tisk be­hand­ling, vil vi leg­ge den fram for kom­mune­ad­vo­ka­ten og få en ju­ri­disk be­trakt­ning, sva­rer Moe.

– Men byg­nin­gen hev­des å være to­talt ubru­ke­lig?

– Den si­tua­sjo­nen er hel­ler ikke end­ret si­den sist.

Trafo­sta­sjo­nen er om­talt som et tids­ty­pisk in­du­stri­bygg i rap­por­ten «Kraft­over­fø­rin­gens kul­tur­min­ner» fra 2010.

«I 1920-åre­ne vend­te ar­ki­tek­te­ne igjen til­ba­ke til den gres­ke og ro­mers­ke an­tik­kens for­bil­der. Tem­pel­gav­ler og klas­sis­ke søy­ler kom til­ba­ke.» he­ter det om trafo­sta­sjo­nen, som det fin­nes to av i Nor­ge – Kris­tian­sand og Moss.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Eier­ne me­ner trafo­sta­sjo­nen i bak­grun­nen står i vei­en for eks­pan­sjon ved Od­der­nes Gart­ne­ri. Fra venst­re Hel­ge, Ove og Kay Røs­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.