Hun blir by­ens ho­tell­di­rek­tør

Hun er bare 30 år: Nå blir Lot­te Fred­rik­sen Sylte­vik di­rek­tør for Man­dals nye ho­tell – bygget av en an­nen man­da­litt: Nor­ges 4. ri­kes­te, Svein Stø­le.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Vi skal byg­ge et ho­tell man­da­lit­te­ne skal være stol­te over, sier Sylte­vik.

Ny­lig slut­tet hun hos Smart­ho­tel Oslo som den yngs­te kvin­ne­li­ge ho­tell­di­rek­tø­ren noen gang i Nor­ge. Nå er hun di­rek­tør i Gaz­za Eien­dom som skal byg­ge og drif­te ho­tel­let i Man­dal.

Sylte­vik ak­ter å ta med sin fa­mi­lie fra Oslo som vil si mann og to barn og flyt­te til hjem­byen. I til­legg til å dri­ve Man­dal Ho­tel, som nav­net blir, blir hun også med­ei­er.

Ho­tel­let skal åpne til 17. mai 2019.

Tors­dag kveld satt hun spent sam­men med dag­lig le­der av det kom­mu­na­le sel­ska­pet Hal­se Eien­dom, Jan Wil­ly Fø­re­land, i by­sty­ret. Men her var det in­gen tvil, Man­dal Ho­tel blir en rea­li­tet.

❞ Vi skal byg­ge et ho­tell som man­da­lit­te­ne skal være stol­te over.

LOT­TE FRED­RIK­SEN SYLTE­VIK,

TO TILBYDERE

Lo­kal­po­li­ti­ker­ne had­de to tilbydere å vel­ge blant: Svein Stø­les Gaz­za Eien­dom og Base Pro­per­ty AS. Eien­doms­ut­vik­ler­ne fra Ro­ga­land har la­get ho­tell­til­bu­det på veg­ne av Choi­ce-kje­den og Pet­ter Stor­da­len.

Hal­se Eien­dom og et en­stem­mig by­sty­re falt alt­så ned på Gaz­za Eien­dom. Be­grun­nel­sen har blant an­net vært at Stø­le ikke har satt øko­no­mis­ke be­tin­gel­ser til kom­mu­nen ved etab­le­rin­gen slik Choi­ce har gjort.

Det er snakk om et ho­tell på 80 rom med til sam­men 200 sen­ger. Etter fem år vil Gaz­za Eien­dom vur­de­re om det skal byg­ges ut med yt­ter­li­ge­re 80 rom og 400 sen­ger.

INN TIL BUEN

Man­dal Ho­tel skal byg­ges inn til kul­tur­hu­set Buen der det i dag er par­ke­rings­plass.

– Vi skal byg­ge et ho­tell som pas­ser sti­len til Buen, men som ho­tell­di­rek­tør ikke skal ta glan­sen bort fra kul­tur­hu­set, sier Sylte­vik.

Det har snart gått tre år si­den Man­dals for­ri­ge ho­tell, Sol­borg, steng­te sine dø­rer. Ho­tel­let ble dre­vet av First-kje­den.

– Det var nok en grunn til at det til slutt gikk over ende. Da var det en kje­de med folk i Oslo som ikke for­sto at ho­tel­let måt­te til­pas­ses lo­ka­le be­tin­gel­ser, som blant an­net pris, sier hun.

Der­for skal ikke Man­dal Ho­tel være til­knyt­tet noen kje­de.

VIL VÆRE FLEKSIBLE

– Vi skal være fleksible i drif­ten gjen­nom året og til­pas­se oss mar­ke­det, sier Sylte­vik.

Ho­tel­let skal alt­så lig­ge inn til Buen slik at folk kan gå tørr­skodd mel­lom de to byg­ge­ne. Blant an­net skal kul­tur­hu­set og ho­tel­let ha fel­les res­tau­rant.

– Vi ser for oss rundt ti stil­lin­ger i ho­tel­let uten­om ren­hold som kan bli satt til eks­ternt fir­ma, sier Sylte­vik.

For­øv­rig har hun selv om­fat­ten­de er­fa­ring in­nen ho­tell­drift, sin unge al­der til tross. Hun har job­bet in­nen First, Ri­ca og Thon­kje­de­ne. Ny­lig av­slut­tet hun job­ben som ho­tell­di­rek­tør for Smart­ho­tell Oslo.

– Det har vært spen­nen­de og hek­tis­ke år, for­tel­ler Sylte­vik som star­tet som re­sep­sjo­nist og klat­ret opp­over til di­rek­tør­sto­len.

KOM MED KLA­GE

Helt pro­blem­fritt har ikke ho­tell­for­hand­lin­ge­ne gått. I etter- tid har Base Pro­per­ty kla­get på at Gaz­za Eien­dom skal få kon­trak­ten. Det har blant an­net hand­let om to ting.

Det ene er at kla­ge­ren me­ner at Gaz­za Eien­dom le­ver­te inn til­bu­det etter fris­ten som var 25. ja­nu­ar klok­ken 16. Det har Un­ni Fa­res­tveit som er styre­le­der i Hal­se Eien­dom av­vist. Det er dis­se som har hatt med ho­tell­for­hand­lin­ge­ne å gjø­re.

I et brev til Base Pro­per­ty leg­ger hun ved en skjerm­dump som vi­ser at Svein Stø­le kom med sitt til­bud 24. ja­nu­ar.

SKISSER IKKE VIK­TIG

Kla­ger me­ner også at det var krav til at det skul­le lig­ge ved skisser for ho­telløs­nin­gen i til­bu­det, noe Stø­le ikke skal ha gjort.

Også det av­vi­ser Fa­res­tveit. I føl­ge hen­ne var skisser ikke vik­tig, men ho­tell­kon­sep­tet og be­skri­vel­se av hvor­dan pro­sjek­tet kan bi­dra til by­ens ut­vik­ling.

– Vi er helt tryg­ge på at vi har alt det ju­ri­dis­ke i or­den når vi nå går inn for Gaz­za Eien­dom, sier Fø­re­land.

FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Lot­te Fred­rik­sen Sylte­vik blir den nye ho­tell­di­rek­tø­ren for Man­dal Ho­tell. Tors­dag kun­ne by­sty­ret jub­le over kon­trak­ten som Gaz­za Eien­dom har inn­gått med dag­lig le­der i Hal­se Eien­dom, Jan Wil­ly Fø­re­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.