Kan være i strid med eget ved­tak

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

Vennesla kom­mu­ne har av­talt å flyt­te Nav og En­het for barn og fa­mi­lie til Huns­øya. Kom­mu­nen har sam­ti­dig nek­tet and­re ny­etab­le­rin­ger på øya før ny re­gu­le­rings­plan er på plass.

– Det­te bare styr­ker meg i sy­net på at vi bur­de sagt nei til den­ne av­ta­len og bedt om ny an­buds­kon­kur­ran­se, sier gruppe­le­der ve­nes i Sp.

Han fryk­ter nå at kom­mu­nen går foran med et dår­lig ek­sem­pel og flyt­ter til Huns­øya på dis­pen­sa­sjon, og slett ikke i tråd med over­ord­ne­de pla­ner.

Le­der av bygg- og miljø­ut­val­get, Solveig Rob­stad (Ap), sier det er vel­dig spe­si­elt hvis kom­mu­nen inn­går av­ta­ler i strid med egne plan-ved­tak. Der­for øns­ker hun nå en ori­en­te­ring om sa­ken. Ei­vind Dri-

STOR LEIEAVTALE

Det var i fe­bru­ar at po­li­ti­ker­ne inn­gikk en ti­års­av­ta­le med Huns­fos Næ­rings­park om nye lo­ka­ler til Nav og En­het for barn og fa­mi­lie. Det vak­te ster­ke re­ak­sjo­ner at kom­mu­nen flyt­ter de­ler av sin virk­som­het vekk fra sen­trum.

De of­fent­li­ge eta­te­ne skal inn i ad­mi­ni­stra­sjons­byg­get ved si­den av/i for­len­gel­sen av pa­pir­ma­skin fem og seks-hal­le­ne på Huns­øya. Av­ta­len drei­er seg om i un­der­kant av 4.000 kvad­rat­me­ter.

KRAV OM PLAN

Da Huns­fos Næ­rings­park fikk lov til å byg­ge om pa­pir­ma­skin­hal­le­ne, var det en ut­tryk­ke­lig for­ut­set­ning at det ikke ble fle­re etab­le­rin­ger i om­rå­det før en god­kjent re­gu­le­rings­plan var på plass. Det­te frem­går av sak 47/2015 i bygg og miljø­ut­val­get.

Ved­ta­ket går ut på at 12000 kvad­rat­me­ter kan byg­ges om på dis­pen­sa­sjon. Dis­pen­sa­sjon gis for­di ar­beid med ny re­gu­le­rings­plan er i gang. Sam­ti­dig blir føl­gen­de slått fast:

FAKTA Huns­fos Næ­rings­park

● Opp­ret­tet i 2012 av fem ei­ere som kjøp­te Huns­fos Fab­rik­kers ei­en­dom­mer av kon­kurs­boet.

● På fem år er det etab­lert fle­re hund­re ar­beids­plas­ser på øya. Næ­rings­par­ken opp­gir å ha 73 leie­ta­ke­re på øya.

● Det er la­get en mu­lig­hets­stu­die for øya, og Vennesla kom­mu­ne har krevd re­gu­le­rings­plan før yt­ter­li­ge­re ut­vik­ling skjer.

«Det for­ut­set­tes at nye etab­le­rin­ger ut­over det om­søk­te til­ta­ket må være i hen­hold til god­kjent re- gu­le­rings­plan som blir la­get for om­rå­det».

– Hvor­dan kan kom­mu­nen etab­le­re seg med eta­ter på Huns­øya, når den sam­me kom­mu­nen kre­ver at ny­etab­le­rin­ger må ven­te på en ikke-fer­dig re­gu­le­rings­plan?

Kom­mu­nal­sjef Aslak Weg­ge for­kla­rer det med kom­mu­nens uli­ke rol­ler.

– Som inn­kjø­per må vi vel­ge det bes­te til­bu­det etter kon­kur­ranse­reg­le­ne og så for­ut­set­te at til­by­der ord­ner alle god­kjen­nin­ger. Det kan ikke blan­des med myn­dig­hets­rol­len. Vi kun­ne der­for ikke som inn­kjø­per for­skut­te­re om vi får god­kjen­ning av byg­nings­myn­dig­he­te­ne el­ler ikke på Huns­øya, sier han.

Weg­ge sier til­by­der, alt­så Huns­fos Næ­rings­park, har an­svar for å brin­ge alle god­kjen­nin­ger i or­den. Fris­ten er 1. de­sem­ber 2017. Hvis ikke kan kom­mu­nen heve kon­trak­ten.

ME­NER DISP. KAN BRU­KES

Dag­lig le­der i Huns­fos Næ­rings­park, Tryg­ve Aas, sier det er for tid­lig å kon­klu­de­re i om næ­rings­par­ken tren­ger en ny dis­pen­sa­sjon el­ler ikke.

– Ad­mi­ni­stra­sjons­byg­get er i prak­sis sam­me byg­nings­kropp som PM5 og PM6. Vi me­ner vi der­for er in­nen­for den ramme­til­la­tel­sen vi al­le­re­de har, men det­te må vi av­kla­re med kom­mu­nen, sier han.

Spørs­må­let er alt­så hvor­dan ved­ta­ket fra to år til­ba­ke skal for­stås. En­hets­le­der for plan og ut­byg­ging, Ei­vind Mau­land, vil ikke kon­klu­de­re.

– Vi må se på sa­ken når vi får søk­na­den fra næ­rings­par­ken, men jeg har in­ternt in­for­mert om at vi ri­si­ker­te å kom­me i en si­tua­sjon hvor kom­mu­nen tren­ger dis­pen­sa­sjon fra egne reg­ler, sier han.

– Hva ten­ker du om det?

– Det øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re, sva­rer Mau­land.

FOTO: ODD INGE ULEBERG

Er det­te ett el­ler to bygg? Huns­fos Næ­rings­park har hatt dis­pen­sa­sjon til å byg­ge ut fab­rikk­lo­ka­le­ne til høy­re. Men gjel­der den også adm. bygget til venst­re der kom­mu­nen skal leie kon­to­rer til noen av sine eta­ter?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.