Tvi­ler på at det vil reg­ne hele da­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

Årets 17. mai blir kald og våt, men me­teoro­lo­ge­ne tror det vil bli opp­hold de­ler av da­gen.

– Det ser ut til å bli gans­ke kjø­lig og pe­riode­vis vått. Jeg har ikke noe stort håp om at det blir ka­non­vær, sier stats­me­teoro­log Vi­be­ke Thy­ne­ss hos Me­teoro­lo­gisk Insti­tutt.

De sis­te pro­gno­se­ne vi­ser at et lav­trykk vil tref­fe Vest­lan­det 16. mai.

– Det vil bru­ke litt tid på å pas­se­re Sør-nor­ge. Det er litt usik­kert når lav­tryk­ket an­kom­mer Sør­lan­det, men fore­lø­pig ser det ut til at det vil reg­ne i star­ten og slut­ten av da­gen i Kris­tian­sand. Det kom­mer gans­ke sik­kert til å reg­ne, men jeg tvi­ler på at det vil reg­ne hele da­gen, sier Thy­ne­ss.

Tem­pe­ra­tu­ren er ven­tet å lig­ge på mel­lom 10 og 12 gra­der.

– Det ser ut til å bli ro­li­ge vind­for­hold, så fei­ring blir det vel. Men det er mu­lig at det vil solgt fle­re pøl­ser enn is i lø­pet av da­gen, sier Thy­ne­ss.

Ina Yn­nes­dal hos Storm­geo er ikke uenig med sin kol­le­ga.

– Det blir dess­ver­re ikke noe strå­len­de 17. mai-vær. Spørs­må­let er om det kan bli ri­me­lig ok. Om det bare blir grått el­ler skik­ke­lig grått, sier Yn­nes­dal.

Hun for­tel­ler at den sis­te pro­gno­sen vi­ser at ned­bø­ren vil kom­me om­trent midt på da­gen på Sør­lan­det.

– Men den for­ri­ge vis­te at lav­tryk­ket vil tref­fe Sør­lan­det natt til 17. mai, sier Yn­nes­dal.

Me­teoro­lo­ge­ne fø­ler seg gans­ke sik­re på at det kom­mer til å reg­ne i lø­pet av na­sjo­nal­da­gen, men spørs­må­let er alt­så når og hvor mye.

– Det vil tro­lig bli noen ti­mer uten regn og det ser ikke ut til at det skal reg­ne vel­dig mye, sier Thy­ne­ss.

FOTO: JON ANDERS SKAU

Det blir nep­pe knall­vær på 17. mai i Kris­tian­sand. Men me­teoro­lo­ge­ne hol­der mu­lig­he­ten åpen for at det blir opp­hold når skole­to­ge­ne vand­rer gjen­nom byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.