– TV 2 spil­ler inn Far­men i Arendal

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODDVAR EIDE

Ag­der­pos­ten skri­ver at TV 2 skal spil­le inn nes­te se­song av Far­men i Arendal.

Det får avi­sen be­kref­tet av ano­ny­me kil­der i pro­duk­sjo­nen av pro­gram­met. Kun for­ma­lia skal gjen­stå før kon­trak­ten un­der­teg­nes. TV 2 vil ikke be­kref­te det­te.

Iføl­ge Ag­der­pos­ten går ryk­te­ne på at TV 2 og pro­duk­sjons­sel­s­ka- pet Strix har valgt seg ut en gård på Na­re­stø i Arendal.

Amund Si­men­sen i Strix sa tid­li­ge­re i år til Fædre­lands­ven­nen at sel­ska­pet let­te etter et pro­duk­sjons­sted på Sør­lan­det til årets inn­spil­ling. Mar­nar­dals ord­fø­rer var en av dem som tok kon­takt for å til­by gull og grøn­ne sko­ger. Men sel­ska­pet skal først og fremst ha hatt et øns­ke om å spil­le inn ved kys­ten.

Pro­gram­kon­sep­tet ble iføl­ge Wiki­pe­dia lan­sert i 2001 og går ut på at en haug med folk flyt­ter inn på en gård, der de må kla­re seg på gam­melt vis, og at de stem­mes ut til det er en vin­ner igjen.

I 2007 ble pro­gram­met spilt inn på Fred­heim gård i Søg­ne. I 2013 på Ber­li gård i Grim­stad.

Iføl­ge TV 2 er Far­men et av Nor­ges størs­te un­der­hold­nings­pro­gram­mer med fle­re hund­re tu­sen se­ere hver se­song. Det skal tid­li­ge­re ha vært 6000 som har søkt om å være del­ta­ker.

FOTO: NTB SCANPIX

Pro­gram­met Far­men har iføl­ge Wiki­pe­dia vært le­det av Gau­te Grøt­ta Grav si­den 2004.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.