Har 28 an­sat­te til overs

28 av de 59 men­nes­ke­ne Kris­tian­sand kom­mu­ne an­sat­te for å ta imot 60 ens­li­ge, mindre­åri­ge asylsøkere har nå lite el­ler in­gen­ting å gjø­re.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE kjetil.reite@fvn.no -

– Det­te be­tyr en eks­tra­reg­ning for kom­mu­nen, sier Svein Ove Ue­land, virk­som­hets­le­der for bar­ne- og fa­mi­lie­tje­nes­ter i Kris­tian­sand.

I for­bin­del­se med flykt­ninge­strøm­men i 2015, ble de an­mo­det av In­klu­de­rings- og mang­folds­di­rek­to­ra­tet (Im­di) om å bo­set­te 60 ens­li­ge mindre­åri­ge. Det sa po­li­ti­ker­ne ja til, og kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon gikk i gang med å byg­ge opp et ap­pa­rat som kun­ne ta imot dem.

Det ble etab­lert syv nye mot­tak og an­satt 59 per­soner. Pro­ble­met var at bare 36 av de 60 som skul­le bo­set­tes i 2016 kom. Til nå i år har det kom­met fem, og re­sul­ta­tet er en over­ka­pa­si­tet.

Si­den Im­di be­ta­ler kom­mu­nen for hver per­son som blir bo­satt, be­tyr det­te et tap for kom­mu­nen. Hvor stort ta­pet blir vil bli kjent når ter­tial­rap­por­ten leg­ges fram.

HØY REGNING

I Kris­tian­sand job­ber kom­mu­nen nå med å byg­ge ned ka­pa­si­te­ten. Iføl­ge Ue­land skal fem bo­kol­lek­tiv av­vik­les. 33 av de 59 som ble an­sat­te i fas­te stil­lin­ger må om­plas­se­res i kom­mu­nen. Det er her eks­tra­reg­nin­gen opp­står.

– Vi me­ner det er helt klart at sta­ten bur­de kom­pen­se­re for den­ne eks­tra­reg­nin­gen, sier Ue­land.

I et for­mann­skaps­møte i Kris­tian­sand ble si­tua­sjo­nen be­skre­vet som «en stor ut­ford­ring» av råd­mann Tor Som­mer­seth.

I and­re kom­mu­ner har sam­me si­tua­sjon opp­stått.

– Noen kom­mu­ner har kom­met svært dår­lig ut. Mens noen har klart å om­plas­se­re de an­sat­te, så er det and­re som ikke har så flust med job­ber. For dem har det­te blitt en stor ut­gift, sier Jan Inge Tunges­vik, re­gion­di­rek­tør i KS Ag­der.

De er skuf­fet over at det ikke kom pen­ger i for­sla­get til re­vi­dert na­sjo­nal­bud­sjett.

FEM MIL­LIO­NER

Si­den Kris­tian­sand kom­mu­ne er en stor ar­beids­plass, har fem av de 33 al­le­re­de fått and­re job­ber. De and­re 28 er i stil­lings­ban­ken, noe som be­tyr at får mid­ler­ti­di­ge opp­ga­ver mens de ven­ter på en ny jobb i kom­mu­nen.

Det er mer dra­ma­tisk i Lin­des­nes kom­mu­ne. De skul­le ta imot ti, men fikk fem. I mel­lom­ti­den var lei­e­kon­trak­ter inn­gått og folk an­satt.

Ord­fø­rer Jan­ne Far­dal Kris­tof­fer­sen (H) reg­ner med de har tapt fem mil­lio­ner. Hun er skuf­fet over egen re­gje­ring.

– Vi tok et sam­funns­an­svar og svar­te på den ster­ke opp­ford­rin­gen om å bo­set­te flykt­nin­ger. Da blir det vel­dig urett­fer­dig at de som sier ja til å være med på den­ne sto­re dug­na­den sit­ter igjen med reg­nin­gen, sier Kris­tof­fer­sen som på­pe­ker at Nor­ge igjen kan kom­me i en si­tua­sjon med stor asyl­strøm.

– Og hvem i all ver­den tror man går med på den dug­na­den når man ri­si­ke­rer å bli sit­ten­de igjen med reg­nin­gen?

Re­gje­rin­gen har svart med at kom­mu­ne­ne har fått styr­ket sin kom­mune­øko­no­mi og at de to­talt sett har kom­met bra ut.

– De har gjort mye bra for kom- mu­ne­ne, og jeg er for­nøyd med re­vi­dert stats­bud­sjett. Men det­te er jeg skuf­fet over, sier Kris­tof­fer­sen.

ARKIVFOTO: KJARTAN BJELLAND

Kris­tian­sand kom­mu­ne job­ber nå med å leg­ge ned kol­lek­ti­ver som ble opp­ret­tet for å bo­set­te ens­li­ge mindre­åri­ge asylsøkere. De me­ner sta­ten må kom­pen­se­re for eks­tra­ut­gif­te­ne. Her fra et kol­lek­tiv i Kris­tian­sand i 2013.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.