Drep­te sin mors sam­bo­er med ett kniv­stikk

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ERLEND OLSBU

30-årin­gen hev­der han kniv­stakk mo­ras sam­bo­er (43) ved et uhell. Nå er han til­talt for drap.

– Han fast­hol­der at det var et uhell og nek­ter straff­skyld, sier 30-årin­gens for­sva­rer, Svein­ung Søn­der­vik John­sen.

Like før mid­natt tors­dag 13. ok­to­ber i fjor ble en 43 år gam­mel mann fra Po­len kniv­stuk­ket i en lei­lig­het i Kris­tian­sand sen­trum.

30-årin­gen som nå er til­talt ble på­gre­pet sam­me natt. Han er­kjen­te tid­lig å ha for­år­sa­ket 43-årin­gens død, men hev­det kniv­stik­ket var re­sul­ta­tet av et uhell på kjøk­ke­net.

Man­nen var en av tre per­soner som ble på­gre­pet etter dra­pet, men han er den enes­te som nå er til­talt. De to and­re som ble på­gre­pet, 30-årin­gens mor og søs­ter, ble løs­latt etter kort tid. Sik­tel­se­ne mot beg­ge er fra­falt. Mora skal ha so­vet i et an­net rom da dra­pet skjed­de, mens 30-årin­gens søs- ter var den som vars­let nød­eta­te­ne om hen­del­sen.

Man­nen som ble drept var sam­bo­eren til 30-årin­gens mor. Iføl­ge til­ta­len døde 43-årin­gen av et kniv­stikk som gikk gjen­nom brys­tet og traff hjer­tet. Man­nen døde av ska­de­ne etter kort tid.

Den til­tal­te 30-årin­gen har for­klart at han og ste­fa­ren had­de et venn­ska­pe­lig for­hold. Da dra­pet skjed­de had­de 30-årin­gen vært i Kris­tian­sand i noen uker. Man­nen skal være dom­felt 16 gan­ger i Sve­ri­ge. Fle­re av dom­me­ne om- fat­ter vold el­ler trus­ler. I 2012 ble man­nen dømt til feng­sel i ett år og seks må­ne­der, etter å ha kniv­stuk­ket sin ett år eld­re bror i sin egen lei­lig­het i Norr­kö­ping.

Det er satt av to da­ger til retts­sa­ken, som star­ter 28. juni i Kris­tian­sand ting­rett.

FOTO: ELLING SVELA

Den 43 år gam­le po­lak­ken ble kniv­stuk­ket og drept på kjøk­ke­net i en lei­lig­het i Kon­gens gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.