En sak for po­li­ti­ker­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fun­ge­ren­de re­gion­di­rek­tør i IM­DI, Jo­an­na Der­dowska, sier at slik sys­te­met er i dag, må kom­mu­ne­ne reg­ne med å be­ta­le.

– Re­gje­rin­gen har ikke sig­na­li­sert at de vil gi IM­DI eks­tra til­skudd slik at dis­se kost­na­de­ne blir dek- ket. Så det­te er en sak som må be­hand­les på po­li­tisk nivå, sier hun.

Iføl­ge IM­DI er det to grun­ner til at det bo­set­tes langt fær­re enn det pro­gno­se­ne ty­det på i 2015. Den ene grun­nen er at det kom­mer fær­re ens­li­ge mindre­åri­ge. Den and­re grun­nen er at man­ge av de som kom en­ten har fått av­slag på sin opp­holds­til­la­tel­se el­ler en type opp­holds­til­la­tel­se som ikke gir rett til bo­set­ting i kom­mu­ne­ne. Da blir de bo­en­de i asyl­mot­ta­ket.

– Vi gikk ut og an­mo­det om bo­set­ting, for­di vi trod­de det var man­ge som skul­le bo­set­tes. Men pro­gno­se­ne slo ikke til for­di man­ge ikke fikk bo­set­tings­til­la­tel­se, sier Der­dowska.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.