I Fyres­dal gjør de noe – i Vennesla bare snak­ker de

I Vennesla har po­li­ti­ke­re lo­vet strands­ti og sat­sing på Ven­ne­sla­fjor­den i over ti år. I Fyres­dal tok det tre år fra idé til to kilo­me­ter strand­vei på plan­ker sto klar ved Fyres­vatn.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ODD-INGE R. ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

– Flaut er bare for­nav­net. Strands­ti­en i Vennesla er be­vi­set på at vi bru­ker alt­for lang tid på å hand­le. Nå må den­ne sa­ken prio­ri­te­res, sier Ven­st­res Odd­bjørn Ha­gen.

– En tur­sti rundt hele fjor­den og Huns­øya kan bli fan­tas­tisk tri­ve­lig tri­ve­lig for inn­byg­ger­ne og løf­te hele byg­da bo­mes­sig, sier han, men min­ner om at han er ale­ne for Venst­re i kom­mune­sty­ret.

Frps Alex­an­der Et­sy Jen­sen er også iv­rig.

– Vi bur­de hatt fer­dig en strands­ti rundt hele Ven­ne­sla­fjor­den for len­ge si­den, og der­for fore­slår jeg nå be­fa­ring til Fyres­dal for å lære av de som kan det­te. For en tu­rist­at­trak­sjon vi kan ska­pe langs Ven­ne­sla­fjor­den, men vi må våge å ten­ke stort nok, sier han og ber oss spør­re det po­li­tis­ke fler­tal­let hvor­for ting går sak­te.

TI år OG FORELDELSE

Det er om­kring 15 år si­den man star­tet å snak­ke om å lage strands­ti rundt fjor­den – og det er ti år si­den det ble ved­tatt en re­gu­le­rings­plan for strands­ti gjen­nom Ne­sa­ne – en ut­byg­ging det er stor po­li­tisk enig­het om.

Det er noen hund­re me­ter grus­vei på Moseid­si­den og en li­ten stubb strands­ti bak Ven­ne­sla­hei­men. El­lers har ikke noe skjedd.

Fak­tisk er det gått så lang tid at foreldelse nær­mer seg. Der­for ved­tok for­mann­ska­pet tirs­dag en­stem­mig å gå til eks­pro­pria­sjon hvis ikke grunn­ei­er­ne fri­vil­lig gir fra seg grunn.

5. juni er det ti år si­den re­gu­le­rings­pla­nen ble ved­tatt, og etter den da­to­en er eks­pro­pria­sjon ikke len­ger mu­lig.

– Det har tatt tid, men det er for­di vi har øns­ket å kom­me fram til fri­vil­li­ge av­ta­ler og har for­hand­let len­ge. Vi har gode grun­ner for at lang tid er gått, og der­for tar jeg ikke kri­tikk på at ti­den går, sier ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal (KRF).

– Men hvor­for skjer ikke noe i res­ten av fjor­den?

– Det er for­di vi vil­le ha klar Ne­sa­ne først. Vi har fo­ku­sert på å gjen­nom­føre én re­gu­le­ring­pslan før vi be­gyn­ner på en ny.

Få RESULTATER

●● Geir We­hus er med i Ap, et av Ven­ne­slas sty­ren­de par­ti­er. 22. mai 2015 slo han på stor­trom­ma i Fædre­lands­ven­nen og vil­le ha bro til Dri­ve­nes­øya og mer strand­stri.

●● Da­ni­el Bak­ken er gruppe­le­der for KRF, det and­re sto­re sty­ren­de par­ti­et i Vennesla. 17. juni 2013 lan­ser­te han strands­ti skrudd i fjell langs elva og sat­sing på strands­ti.

●● 12. april 2016 skrev Fædre­lands­ven­nen om Dri­ve­nes­øya som har vært stengt i 40 år og hvor si­tua­sjo­nen for fri­lufts­liv er uav­klart. Po­li­ti­ker­ne i for­mann­ska­pet for­lang­te en sak på bor­det om øya. 13 må­ne­der se­ne­re er ikke noen sak le­vert.

– De­re vil og vil, men det blir mye snakk?

– Det er godt avi­sen tar oss på det­te. Nå må det hand­ling til. Strands­ti er vel­dig vik­tig – og nå må vi få opp far­ten. Også Dri­ve­nes­øya må på bor­det vårt. Vi ba om det, men det skjer for lite, sier We­hus og me­ner kom­mune­ad­mi­ni­stra­sjo­nen også må ta et an­svar.

– Men de­re po­li­ti­ke­re har an­sva­ret?

– Ja­da, selv­sagt, sier han. Da­ni­el Bak­ken i KRF sier:

– Jeg kun­ne sagt mye. Det er noe med gjen­nom­fø­rings­evne på fle­re ni­vå­er. Pen­ger til Ne­sa­ne er be­vil­get og nå har vi også be­vil­get en halv mil­lion i året til tur­vei­er. Så det er lagt til ret­te. Se på nabo­kom­mu­ne­ne. De sat­ser på tur­sti­er på et helt an­net nivå. De gru­ser, vi går i gjør­me på våre.

Tur­sti langs Ven­ne­sla­fjor­den er så hjer­te­lig øns­ket i Vennesla at et sam­let kom­mune­sty­re fak­tisk har det med i sam­ar­beids­av­ta­len med fyl­kes­kom­mu­nen. Fyl­ket er po­si­ti­ve, men vil ven­te til kom­mu­nen har kon­kre­ti­sert pro­sjek­tet.

Den kon­kre­ti­se­rin­gen er langt unna. I kom­mu­nens plan­pro­gram for de kom­men­de år er ikke strands­ti en prio­ri­tert opp­ga­ve.

In­gen har fore­slått det, til tross for alle øns­ke­ne, fra en rek­ke par­ti­er.

RÅD FRA FYRES­DAL

Men i den lil­le kom­mu­nen Fyres­dal med 1300 inn­byg­ge­re vest i Tele­mark, skjer ting:

Der har de brukt drøyt tre år fra idé til en to kilo­me­ter lang tur­sti sto fer­dig langs Fyres­vatn. Sto­re de­ler av sti­en er la­get av plan­ker og er per­fekt for rulle­stol­bru­ke­re. Den snor seg for­bi fjell og stren­der og er i ferd med å bli en kjempe­at­trak­sjon.

– Vil­le ide­er gle­der vi oss over og for­sø­ker å gjen­nom­føre, sier pro­sjekt­ut­vik­ler Mo­ni­ca Sø­lyst i Fyres­dal Nær­ins­hage og Faun Na­tur­for­valt­ning AS.

– Har du et råd til Vennesla? – An­sett en pro­sjekt­le­der og sett en tids­frist. El­lers skjer lite, sier Sø­lyst.

FOTO: ANN MERETE RØED/FYRES­DAL NÆRINGSHAGE OG LARS HOEN/NICA

Fjell er in­gen hind­ring i Fyres­dal. Der er strands­ti­en skrudd inn i ber­get. Det er bare gått tre år fra idé til gjen­nom­fø­ring. Ven­ne­sla­fjor­den er ei per­le, og i minst 15 år har po­li­ti­ker­ne snak­ket om strands­ti. Bort­sett fra noen hund­re me­ter på Moseid, har in­gen sett noe til den ennå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.