Trump mot­si­er sine egne

Do­nald Trumps for­kla­ring på hvor­for han spar­ket sje­fen for FBI, er svært for­skjel­lig fra det Trumps med­ar­bei­de­re tid­li­ge­re har for­klart.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Presse­fol­ke­ne i Det hvi­te hus har grad­vis end­ret sine be­skri­vel­ser av opp­si­gel­sen. Og i et in­ter­vju tors­dag kom Trump selv med ut­ta­lel­ser som nær­mest front­kol­li­der­te med den opp­rin­ne­li­ge ver­sjo­nen.

Slik be­skrev pre­si­den­ten be­slut­nin­gen om å spar­ke Fbi-sjef Ja­mes Comey i in­ter­vju­et med Tv-sta­sjo­nen NBC:

– Da jeg be­stem­te meg, sa jeg til meg selv: Den­ne Russ­land-greia med Trump og Russ­land er opp­dik­tet.

Bare noen da­ger tid­li­ge­re sa pre­si­den­tens tal­s­per­son Kel­ly­an­ne Con­way at opp­si­gel­sen ikke had­de noe som helst å gjø­re med Russ­land.

FBI har len­ge vært i gang med etter­forsk­ning av for­bin­del­se­ne mel­lom Trumps med­ar­bei­de­re og rus­sis­ke myn­dig­he­ter.

– HAR TATT SKRITT

Også presse­fol­ke­ne i Det hvi­te hus har grad­vis er­kjent at Russ­land-sa­ken spil­te en rol­le da Comey ble spar­ket.

Sarah Huck­abee San­ders, en an­nen av Trumps tal­s­per­soner, sa tors­dag at re­gje­rin­gen øns­ker seg en kon­klu­sjon i Russ­land­grans­kin­gen.

– Og vi me­ner at vi tar skritt som kan få det til å skje ved å fjer­ne Comey, sa San­ders.

Van­lig­vis er ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter svært nøye med ikke å ska­pe et inn­trykk av at re­gje­rin­gen blan­der seg inn i opp­ga­ve­ne til po­li­ti og retts­ve­sen. Men Trump for­tal­te i Nbc-in­ter­vju­et at han fle­re gan­ger spur­te Comey om han selv ble etter­fors­ket i Russ­land-sa­ken.

– UTENKELIG UETISK

Iføl­ge Trump be­kref­tet Comey at pre­si­den­ten ikke var un­der etter­forsk­ning. Hvis det­te stem­mer, kan også Fbi-sje­fen ha be­gått et over­tramp.

Van­lig­vis sva­rer ikke FBI på spørs­mål om hvem det fø­de­ra­le po­li­ti­et etter­fors­ker. Comey opp­tråd­te «utenkelig uetisk og upro­fe­sjo­nelt» hvis han be­svar­te Trumps spørs­mål, me­ner juss­pro­fes­sor Lau­ren­ce Tri­be ved Har­vard-uni­ver­si­te­tet.

OMSTRIDT VUR­DE­RING

Opp­rin­ne­lig hev­det Trumps med- ar­bei­de­re at Comey ble spar­ket etter at pre­si­den­ten had­de mot­tatt en kri­tisk vur­de­ring av FBI­sje­fen fra en vise­mi­nis­ter i jus­tis­de­par­te­men­tet.

Både tal­s­per­son San­ders og vise­pre­si­dent Mike Pen­ce hev­det det­te rett etter at Comey ble opp­sagt. Men i in­ter­vju­et med NBC av­vis­te Trump at vise­mi­nis­te­rens vur­de­ring spil­te noen av­gjø­ren­de rol­le.

– Jeg vil­le ha spar­ket Comey uav­hen­gig av an­be­fa­lin­gen, sa pre­si­den­ten.

Trumps med­ar­bei­de­re har også hev­det at Comey ble spar­ket del­vis for­di de an­sat­te i FBI ikke len­ger had­de til­lit til ham. Men det­te ble tors­dag av­vist av fun­ge­ren­de Fbi-sjef And­rew Mc­ca­be.

– Comey nøt stor til­lit inn­ad i FBI og har fort­satt stor støt­te i dag, sa han i en hø­ring i Se­na­tet.

FOTO. NTB SCANPIX

I et in­ter­vju med Tv-sta­sjo­nen NBC ut­tal­te pre­si­dent Do­nald Trump: – Da jeg be­stem­te meg, sa jeg til meg selv: Den­ne Russ­land-greia med Trump og Russ­land er opp­dik­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.