– Boi­kott gir in­gen løs­ning

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Jo­nas Gahr Stø­re un­der­stre­ker at boi­kott av Is­rael ikke blir po­li­tisk lin­je i en even­tu­ell re­gje­ring han vil lede.

Lo-kon­gres­sen gikk fre­dag inn for en in­ter­na­sjo­nal boi­kott av Is­rael, som skal fav­ne både øko­no­misk, kul­tu­relt og aka­de­misk.

– Det er ved­tak jeg er uenig i. Jeg er mot boi­kott. Jeg tror ikke det brin­ger oss nær­me­re de må­le­ne vi øns­ker, nem­lig en po­li­tisk løs­ning på kon­flik­ten mel­lom is­rae­le­re og pa­le­sti­ne­re, opp­ret­tel­sen av en pa­le­stinsk stat og frem­me av men­neske­ret­tig­he­ter, sier Stø­re til NTB.

I et de­mo­kra­ti, må man re­spek­te­re uli­ke me­nin­ger.

– Men jeg kan gjø­re det klart at det ikke er en po­li­tikk som vil bli ført av en re­gje­ring jeg har an­svar for, sier han.

FOTO: NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.