Bom­be eks­plo­der­te i Roma

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

En hjemme­la­get bom­be gikk fre­dag mor­gen av uten­for et post­kon­tor i Roma, men in­gen per­soner ble så­ret.

Eks­plo­sjo­nen skjed­de i mor­gen­ti­me­ne på en par­ke­rings­plass nær en side­inn­gang til post­kon­to­ret. En hjemme­lagd bom­be var plas­sert mel­lom to bi­ler, opp­ly­ser by­ens po­li­ti. In­gen per­soner ble så- ret, men noen bi­ler fikk ska­der, mel­der ny­hets­by­rå­et ANSA.

Post­kon­to­ret lig­ger i by­de­len Testac­cio.

Det har tid­li­ge­re fun­net sted lig­nen­de eks­plo­sjo­ner i ita­li­ens­ke byer, og po­li­ti­et har i man­ge til­fel­ler ment anar­kis­ter har stått bak.

Så langt fore­lig­ger det in­gen in­di­ka­sjo­ner på hvem som sto bak fre­da­gens eks­plo­sjon i Roma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.