– Mo­ti­vet er å ha det gøy!

Mats «Mr. Ca­nal Stre­et» Aron­sens er­fa­rin­ger med festivaløkonomi er man­ge og tid­vis smerte­ful­le. Så har han da også lært.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– I 2010 sto vi ved stu­pet. Vi had­de vært nai­ve og slett ikke gode nok til å sel­ge bil­let­ter. Både kost­na­der og pro­gram måt­te stram­mes kraf­tig inn. I til­legg ble vi med i Usus, som er en næ­rings­klyn­ge for reise­liv, opp­le­vel­ser og kul­tur. Der var det mye å lære, sier Mats Aron­sen (61).

«Mr. Ca­nal Stre­et» fra Arendal står i kan­ti­na på Han­dels­høy­sko­len ved UIA på Gim­le­moen og snak­ker til 20-30 frem­møt­te på fro­kost­se­mi­nar. Te­ma: festivaløkonomi. Det bæ­rer litt preg av et sør­landsk vit­nes­byrd av ty­pen «Jeg var på vil­le vei­er, men nå har jeg fun­net til­ba­ke til den ret­te».

– Å GJØ­RE NOE GØY

For den opp­rin­ne­li­ge ung­doms­ar­bei­de­ren og mu­si­ke­ren – og usli­te­li­ge ild­sje­len – har kom­met en lang vei si­den han stel­te med Fo­rum­fes­ti­va­len på 1970-tal­let. I Uia-kan­ti­na frem­står han nær­mest som blå­russ-kon­ver­titt og snak­ker inn­sikts­fullt om gjeste­data-ana­ly­ser, dif­fe­ren­si­er­te bil­let­ty­per og -pri­ser, sår­bar­het og ri­siko­pro­fil, bank­ga­ran­ti­er, mer­salg og for­de­ling av inn­tek­ter på bil­let­ter, mat og drik­ke, dess­uten om spon­so­rer, til- skudd og al­li­anse­byg­gin­gens be­tyd­ning. Det er nes­ten så man får inn­trykk av at Aron­sen er for­bau­set over å høre seg selv føre ak­sent­fritt ka­pi­ta­list­språk. Det hø­rer imid­ler­tid med til his­to­ri­en at cv-en hans også rom­mer en pe­rio­de med aka­de­misk forsk­ning på nett­opp festivaløkonomi.

– I Ca­nal Stre­et har uni­ke kon­sert­ste­der som Arendal kirke­gård og beg­ge Tor­un­gen-fy­re­ne blitt en del av inn­hol­det. Og ut­gangs­punk­tet må ald­ri glem­mes: å gjø­re noe gøy, noe som ska­per kunst og sto­re opp­le­vel­ser, un­der­stre­ker Mats Aron­sen.

REDDET PALMESUS

Sti­ne Rye Bård­sen, uni­ver­si­tets­lek­tor og fes­ti­val­øko­nomi­fors­ker, er av sam­me opp­fat­ning.

– Mo­ti­vet er å ha det gøy. Den som vil bli knall­rik, vel­ger gjer­ne en an­nen bran­sje. Hva var ditt ut­gangs­punkt? spør hun, vendt mot Leif Fos­se­lie fra øko­no­misk sett svært så vel­lyk­ke­de Palmesus. Han er til ste­de i sa­len som opp­merk­som til­hø­rer.

– Det var å bli knall­rik! gli­ser Fos­se­lie til svar. Litt se­ne­re uti eve­ne­men­tet for­tel­ler han hvor­dan en pizza­sel­ger som var vil­lig til å be­ta­le 15.000 kro­ner for ret­ten til å sel­ge va­re­ne sine un­der den førs­te ut­ga­ven av strand­fes­ten, var av­gjø­ren­de for at det året ikke ble det sis­te.

– I dag er vi i en si­tua­sjon hvor vi kan gjø­re hva vi vil. Og da er det kjempe­vik­tig ikke å gjø­re nett­opp det; ikke booke ver­dens størs­te ar­tis­ter. Det gjel­der å hol­de kon­troll hele vei­en, opp­sum­mer­te Fos­se­lie. Og ga hon­nør til Jan­ne Nil­sen fra Skral Fes­ti­val i Grim­stad, som lur­te på hva de bur­de gjø­re for å trek­ke fle­re folk.

– At de­re har kap­ret Kar­pe Diem, som fyl­te Oslo Spekt­rum tre da­ger på rad, er ikke kjent nok, etter min me­ning. Trik­set er å få noen som folk sto­ler på, til å si at Skral er bra, lød rå­det fra Leif Fos­se­lie.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Mats Aron­sen er fes­ti­valve­te­ran fra Arendal og for­bin­des nå pri­mært med Ca­nal Stre­et. Han har en lang og bratt læ­rings­kur­ve bak seg hva festivaløkonomi an­går. Sti­ne Rye Bård­sen er uni­ver­si­tets­lek­tor ved UIA og har job­bet mye med fel­tet fra aka­de­mia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.