Hms-he­der til Elkem Car­bon

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Igjen går den na­sjo­na­le sik­ker­hets­pri­sen for smelte­verk til en sør­lands­be­drift. I fjor var det Saint-go­bain, den­ne gan­gen Elkem Car­bon.

– Det­te skyl­des rett og slett re­sul­ta­tet av god inn­sats fra alle i hop, et skik­ke­lig lag­ar­beid. Vi er nødt til å mar­ke­re! med­de­ler verks­di­rek­tør Odd Ol­sen ved Elkem Car­bon på Fi­s­kaa i Kris­tian­sand.

Ons­dag var stem­nin­gen høy blant Elkem Car­bon-folk som had­de tatt tu­ren til Qua­li­ty-bade­ho­tel­let i Lange­sund. Be­drif­ten de­res, med to­talt 80 an­sat­te, ble nem­lig ut­nevnt til vin­ner av «Sik­ker­hets­pri­sen 2016 for smelte­verk».

Og ikke nok med det:

– Vi fikk sam­me pris for 2014 også, for­tel­ler en ty­de­lig stolt Odd Ol­sen.

SØR­LAN­DET To år på RAD

For ett år si­den gikk Saint-go­bain Ce­ra­mic Ma­te­ri­als i Lil­le­sand og Arendal til topps.

For­his­to­ri­en for­ut for slutt­kå­rin­gen er den sam­me nå som da, så vi hen­ter litt fra Fædre­lands­ven­nens ar­kiv:

«Pri­sen er et re­sul­tat av sam­ar­beid mel­lom 17 nors­ke smelte­verk, Lo-for­bun­det In­du­stri Ener­gi og Nho-or­ga­ni­sa­sjo­nen Norsk

FAKTA Elkem Car­bon

● Elkem Car­bon pro­du­se­rer elek­trode­mas­se til in­ter­na­sjo­nal smelte­verks­in­du­stri, stampe­mas­se til alu­mi­ni­ums­pro­duk­sjon, samt opp­kul­ling­s­mid­ler som be­nyt­tes til kar­bon­inn­hold i støpe­gods.

● Slik om­ta­ler be­drif­ten seg selv i enda mer tek­nis­ke ter­mer: elek­trode­mas­se til in­ter­na­sjo­nal smelte­verks­in­du­stri, stampe­mas­se til alu­mi­ni­ums­pro­duk­sjon, samt opp­kul­ling­s­mid­ler som be­nyt­tes til kar­bon­inn­hold i støpe­gods.

● Elkem Car­bon hol­der til på Fi­s­kaa i Kris­tian­sand, på sam­me fab­rikk­om­rå­de som også rom­mer Elkem So­lar.

In­du­stri. Pro­ses­sen med å kåre vin­ne­ren star­ter med per­son­skade­sta­ti­stik­ken i Norsk In­du­stri. Det duk­kes ned i for­hold som fra­vær­ska­der og ska­der som med­fø­rer medi­sinsk be­hand­ling, samt hvor gode man er til å rap­por­te­re nes­ten­ulyk­ker. Så står seks smelte­verk – på Sør­lan­det nor­malt om­talt som pro­sess­in­du­stri­be­drif­ter – til­ba­ke i et «semi­fi­nale­heat». De seks etter­gås med hen­syn til syke­fra­vær, av­viks­hånd­te­ring, pro­se­dy­rer og stan­dar­der for blant an­net uøns­ke­de hen­del­ser, verne­om­buds­tje­nes­te, ar­beids­miljø­ut­valg, opp­læ­rings- pla­ner, in­tern­kon­troll­sys­te­met, ser­ti­fi­se­rin­ger, end­rings­re­gist­re­rin­ger, hms-verk­tøy og hvor­dan inn­leid ar­beids­kraft in­klu­de­res i sik­ker­hets­ar­bei­det.»

FRONTH-BILDE

Jury­en ser sær­lig nøye på be­søks­mot­ta­kel­se ved be­drif­ten, in­tro­duk­sjon og opp­læ­ring, hms sat­sings­om­rå­der og le­der­fo­kus, verne­om­buds­tje­nes­ten, av­viks­hånd­te­ring samt or­den og ryd­dig­het. Og der sco­rer åpen­bart Elkem Car­bon høyt.

På and­re- og tredje­plass kom for øv­rig Elkem Tham­s­havn og Era­met Sau­da. Mu­li­gens ble søl­vet opp­fat­tet som litt surt i Tham­s­havn i Ork­dal, for Elkem-be­drif­ten der hav­net på andre­plass i fjor også.

– Hvem fra Elkem Car­bon tok i mot pri­sen, Ol­sen?

– Ben­te Sund­by Hå­land, som er hms- og kva­li­tets­sjef, hms- og in­du­stri­vern­le­der Geir Hjem­dahl, ho­ved­vern­om­bud Rune Klei­ven og jeg selv. Kan du få med at et fint bilde av Per Fronth føl­ger med pri­sen? Det må vi hen­ge opp på en sen­tral plass, fast­slår verks­di­rek­tø­ren.

– Ble det noe ba­ding i Lange­sund?

– Nei, vi fikk ikke tid. Men jeg så at and­re drev og ba­det.

FOTO: EIRIN VIGE FIDJE, ELKEM

F.v. hms- og in­du­stri­vern­le­der Geir Hjem­dahl, verks­di­rek­tør Odd Ol­sen, ho­ved­verne­om­bud Rune Klei­ven og hms- og kva­li­tets­sjef Ben­te Sund­by Hå­land i Elkem Car­bon. Per Fronth-bil­det de hol­der i fel­les­skap lo­ves sen­tral plas­se­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.