Is­rael rea­ge­rer vold­somt på LOS boi­kott­ved­tak

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Umo­ralsk, dis­kri­mi­ne­ren­de og dob­belt­mo­ralsk. Slik be­skri­ver Is­ra­els am­bas­sa­de i Nor­ge LOS ved­tak om å job­be for en in­ter­na­sjo­nal boi­kott av lan­det.

– Den is­ra­els­ke am­bas­sa­den for­døm­mer på det ster­kes­te re­so­lu­sjo­nen som ble ved­tatt av LO- kon­gres­sen, om å boi­kot­te Is­rael, he­ter det i en ut­ta­lel­se NTB har fått.

– Å ar­bei­de for en to­tal boi­kott av den is­ra­els­ke sta­ten vil ute­luk­ken­de bi­dra til, og yt­ter­li­ge­re øke, mis­til­li­ten og spen­nin­gen. Det vil føre oss vi­de­re bort fra en fre­de­lig løs­ning, he­ter det.

LO gikk fre­dag inn for en in­ter­na­sjo­nal øko­no­misk, kul­tu­rell og aka­de­misk boi­kott av Is­rael, samt norsk an­er­kjen­nel­se av Pa­le­sti­na som egen stat in­nen­for gren­se­ne av 1967.

– Den­ne umo­rals­ke re­so­lu­sjo­nen gjen­spei­ler dypt rot­fes­te­de, par­tis­ke, dis­kri­mi­ne­ren­de og dob­belt­mo­rals­ke hold­nin­ger mot den jø­dis­ke sta­ten. Det ser ut til å være en Is­rael-be­set­tel­se in­nen fag­for­bund, sær­lig LO, skri­ver am­bas­sa­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.