Fengs­ling av barn og unge

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fel­les­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne (FO) er et fag-og pro­fe­sjons for­bunds om­or­ga­ni­se­rer nær­me­re 28.000 barne­verns­pe­da­go­ger, so­sio­no­mer, verne­plei­ere og vel­ferds­vi­te­re.

Våre med­lem­mer er i ho­ved­sak an­satt i kom­mu­nalt- stat­lig- og pri­vat barne­vern, NAV, kri­mi­nal­om­sorg, flykt­ning e tje­nes­ter, rus-og psy­kia­tri­tje­nes­te og tje­nes­ter for ut­vik­lings­hem­me­de og eld­re.

An­svar­lig for barne­vern­tje­nes­ten i Kris­tian­sands re­gio­nen, Svein Ove Ue­land, ut­ta­ler i Fædre­lands­ven­nen at han vil sen­de 16-17-årin­ger som hjelpe­ap­pa­ra­tet ikke har lyk­kes med, i feng­sel. FO øns­ker inn­led­nings­vis å un­der­stre­ke at vi prin­si­pi­elt er imot at barn og unge set­tes i feng­sel, og me­ner det i stør­re grad må job­bes for å fin­ne al­ter­na­ti­ve løs­nin­ger in­nen­for barne­ver­nets om­sorg. Sam­ti­dig vet vi at det til en­hver tid sit­ter mindre­åri­ge i feng­sel, og at dis­se tren­ger sær­skilt be­hand­ling, opp­føl­ging og om­sorg.

Skal det i noen form kun­ne for­sva­res å sen­de barn i feng­sel, må fengs­lin­gen fort­satt se­es på som en del av den un­ges hjelpe­ap­pa­rat. Gjør det ikke det, har vi som sam­funn tapt. Vi har tapt i for­hold til for­vent­nin­ge­ne, opp­ga­ven, inn­sat­sen, og for­plik­tel­sen vi har som for­val­te­re. For­val­te­re i en na­sjon som har et ufra­vi­ke­lig mål om å gi alle barn og unge en opp­vekst som gjø­re dem til kom­pe­ten­te, del­ta­ken­de, selv­ber­ge­de og selv­sten­di­ge voks­ne men­nes­ker. Skal fengs­ling av unge ikke len­ger se­es på som en del av et hjelpe­ap­pa­rat med det­te for øyet, kan vi ikke len­ger hev­de å ha tatt FNS barne­kon­ven­sjon på al­vor. Å fengs­le barn, ene og ale­ne med den hen­sikt å skjer­me res­ten av sam­fun­net, bør fort­satt og for all tid, være ulov­lig.

Re­gje­rin­gen har ved lov 20. ja­nu­ar 2012 nr .6 fore­tatt­end­rin­ger i straffe­lo­ven, straffe­pro­sess­lo­ven, straffe­gjen­nom­fø­rings­lo­ven( barn og straff ), jf. Prop. 135 L (2010-2011). Lov­end­rin­ge­ne gjel­der blant an­net krav til inn­hol­det i ung­doms­en­he­ter for mindre­åri­ge inn­sat­te. I til­legg til den­ne end­rin­gen, kom­mer en rek­ke and­re lov­be­stem­mel­ser som skal bi­dra til en mer hel­het­lig opp­føl­ging av dom­fel­te mel­lom 15 og 18 år.

Skal vi som sam­funn, på noe tids­punkt, kun­ne stil­le oss bak en fengs­ling av de unge, må so­nin­gen gi gro­bunn for end­ring. De unge men­nes­ke­ne som tas i for­va­ring av of­fent­li­ge myn­dig­he­ter på en så om­fat­ten­de måte at de lå­ses in­ne bak høye mu­rer, må er­fa­re at inn­lå­sin­gen har en hen­sikt ut over iva­re­ta­kel­sen av sam­fun­net. Et så om­fat­ten­de til­tak, må bære preg av å være en del av den un­ges hjelpe­ap­pa­rat. Det må ha den hen­sikt å gri­pe inn i det en­kel­te barns liv, på en slik måte at de opp­le­ver å bli hjul­pet til en end­ring av kurs i li­vet. De må hjel­pes til å få mu­lig­he­ten til å ta til­ba­ke egen­kon­troll og selv­be­stem­mel­se på en måte som gir dem mu­lig­het for å ut­vik­le seg til kom­pe­ten­te, del­ta­ken­de, selv­ber­ge­de og selv­sten­di­ge voks­ne men­nes­ker.

Ung­doms­feng­sel vil all­tid være feng­sel. Men for å opp­nå at de unge er­fa­rer å få hjelp også i den­ne si­tua­sjo­nen, må in­sti­tu­sjo­ne­ne be­man­nes med barne­vern kom­pe­ten­te men­nes­kers om­gis rom, spe­sial­kom­pe­tan­se o gram­mer til å drive­hjelpe­til­tak, på lin­je med dets om gis i øv­ri­ge barne­vern­til­tak.

Fengs­ling av barn og ung­dom skal for all tid være sis­te ut­vei. Fengs­ling av barn og ung­dom, skal gjen­nom­fø­res som et hjelpe­til­tak til­eg­net den en­kel­te ung­dom, i like stor grad som øv­ri­ge hjelpe­til­tak i regi av barne­vern­lo­ven. For­skjel­len må ene og ale­ne be­stå i en styr­ket skjerm­ing av den unge, og sam­fun­net for øv­rig, fra fort­satt mu­lig­het til å ta uhen­sikts­mes­si­ge og ska­de­li­ge valg på egen og and­res veg­ne. TINE KRUMM HAUGEN, le­der FO Vest-ag­der

❞ Skal vi som sam­funn, på noe tids­punkt, kun­ne stil­le oss bak en fengs­ling av de unge, må so­nin­gen gi gro­bunn for end­ring.

FOTO: AR­KIV

Fengs­ling av barn og ung­dom skal for all tid være sis­te ut­vei, skri­ver inn­sen­de­ren. Bil­det vi­ser Bjørg­vin Feng­sel Ung­doms­en­he­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.