Unge og eld­re – til gjen­si­dig gle­de

Faedrelandsvennen - - MENING -

Vi vet at det sta­dig blir fle­re eld­re i be­folk­nin­gen. Vi vet også at man­ge eld­re er en­som­me, og at en­som­het ofte fø­rer til de­pre­sjon og dår­lig helse.

●● Det å ha jevn­lig kon­takt med unge kan være en vi­ta­min­inn­sprøyt­ning for eld­re men­nes­ker. Der­for er om­sorgs­bo­li­ge­ne som nå plan­leg­ges i by­de­len Opp­sal i Oslo så in­ter­es­san­te. Der skal unge og eld­re bo i sam­me hus, kan­skje én stu­dent pr. 25 eld­re be­bo­er. De unge skal ikke bi­dra med pleie, men være gode na­bo­er og ut­fø­re enk­le so­sia­le opp­ga­ver, f.eks. lage kvelds­mat en gang i uka. Idé­en for det­te pro­sjek­tet har helse- og so­sial­by­råd i Oslo, In­ga Mar­te Thor­kild­sen, hen­tet fra Ne­der­land. Der er slike pro­sjek­ter blitt po­pu­læ­re. De eld­re set­ter stor pris på kon­takt med de unge, og stu­den­te­ne står på vente­lis­te for å bli med på ord­nin­gen.

Det er po­si­tivt at Kris­tian­sand by­sty­re har de­bat­tert hvor­dan en kan mo­ti­ve­re yng­re til å ta vare på sine eld­re ( jfr. vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen på inn­spill­kon­fe­ran­se for fri­vil­lig­he­ten 30.11.16). Helse- og so­sial­sty­ret i kom­mu­nen ved­tok en­stem­mig i mars i år at de vil sam­ar­bei­de med Livs­gle­de for eld­re (LFE). Det er gle­de­lig. Vi hus­ker de en­tu­si­as­tis­ke syke­plei­e­stu­den­te­ne i gule skjor­ter som star­tet den­ne be­ve­gel­sen her i byen i 2006. Alle til­ta­ke­ne de sat­te i verk for å gle­de eld­re vak­te stor be­geist­ring. I dag er LFE en lands­dek­ken­de sam­funns­en­ga­sjert folke­helse­or­ga­ni­sa­sjon. Man­ge eld­re har i lø­pet av åre­ne fått et bed­re liv på grunn av den­ne or­ga­ni­sa­sjo­nen, og man­ge ny­ter godt av de­res inn­sats hver dag. En­kel­te kom­mu­ner har sam­ar­beid med or­ga­ni­sa­sjo­nen i fle­re år.

Et kon­kret om­rå­de hvor LFE kan bi­stå vår kom­mu­ne er etab­le­ring av en fast be­søks­ord­ning for eld­re, ut­ført av skole­ele­ver. Må­let er at alle eld­re skal ha en me­nings­full hver­dag, og at de skal ha gle­de

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.