Havne­pla­nen sett i by­ut­vik­lings­per­spek­tiv

Faedrelandsvennen - - MENING - AN­NE-KRISTIN KRZYZOWSKI, Nei til Containerhavn i Kongs­gård/vige

Svar på le­ser­inn­legg «En havn for Næ­rings­li­vet» skre­vet av Da­ni­el Wigh.

●● Un­der By­miljø­kon­fe­ran­sen på Kil­den ny­lig pre­sen­ter­te en an­er­kjent ar­ki­tekt en vi­sjon for byen, der han an­be­fal­te å om­dis­po­ne­re det ver­di­ful­le om­rå­det Kongs­gård/vige til sjø­næ­re bo­lig­tom­ter med god livs­kva­li­tet og in­nen pas­se gang­av­stand fra sen­trum. Han frem­holdt at det na­tur­li­ge for det næ­rings­po­li­tis­ke og sam­funns­mes­si­ge regne­styk­ket vil­le være å leg­ge en containerhavn på KMVtom­ta/gart­ner­løk­ka. Da vil man også kun­ne opp­nå en øns­ket for­tet­nings­po­li­tikk på Lund.

Den tid­li­ge­re Kmv-tom­ta ble i 2010 ut­re­det som lo­ka­sjon for ny containerhavn. For­sla­get ble for­kas­tet på grunn av dår­li­ge bunn­for­hold i by­fjor­den og at det måt­te fyl­les ut mye mas­se, noe som var kost­bart da den måt­te bli til­trans­por­tert. Nå er nye E39/E18 gjen­nom Gart­ner­løk­ka plan­lagt. Her er det mye fjell som skal spren­ges ut for å lage tun­ne­ler. Nå hev­der man at det i Kongs­gård/ Vige er nød­ven­dig å spren­ge bort hele Ring­knu­ten na­tur­om­rå­de for å få nok ut­fyl­lings­mas­se der.

For­urens­nings­fa­ren i Top­dals­fjor­den er stor. Det gjel­der både miljø­ska­de i fjor­den, men også ly­sog lyd­for­urens­ning i en havn med ak­ti­vi­tet 24/7 hele året for folk og dyr i in­flu­ens­om­rå­det. Men kan­skje al­ler vik­tigst er at man ser bort fra de in­ter­na­sjo­na­le for­plik­tel­se­ne Nor­ge har på­tatt seg, sær­lig i Pa­ris­av­ta­len av 2015. Av­ta­len er signert etter at plan­skis­se­ne for en containerhavn på Kongs­gård ble la­get.

In­nen 2030 skal 30 % av all gods­trans­port over fra vei til sjø og bane, og in­nen 2050 skal vi ha ført 50 % av trans­port bort fra vei! Det lig­ger jern­bane­spor helt ned til Ves­ter­hav­na. En lo­gis­tikk­ak­se opp til Lange­myr gir til­knyt­ning til Jyl­land­kor­ri­do­ren og jern­bane­net­tet i Euro­pa. Dans­ke­ne har gjort sin jobb mht. jern­bane i Hirts­hals. Da kun­ne vi også vin­ne kon­kur­ran­sen med Lar­vik Havn, som nå har lyk­kes med til­sva­ren­de pla­ner inkl. jern­bane.

Le­der for havne­sty­ret, Pål Harv, sier det vil kos­te minst 2 mil­li­ar­der å byg­ge jern­bane til Kongs­gård. Hvor skal pen­ge­ne kom­me fra? In­gen sam­ferd­sels­mi­nis­ter vil støt­te en slik løs­ning når spo­re­ne lig­ger i Ves­ter­hav­na al­le­re­de i dag! Hav­ner med jern­bane­til­knyt­ning vil bli de fore­truk­ne vin­ner­ne i frem­ti­den. Og tenk så spen­nen­de en bo­lig­be­byg­gel­se ved Kongs­gård / Vige kun­ne bli, for ikke å snak­ke om miljø­ge­vins­ten av en trans­for­ma­sjon til bo­li­ger og en kafé i vann­kan­ten! Da snak­ker man by­for­tet­ting! Har man for­res­ten sik­re tall på hvor dyr en flyt­ting av containerhavn til det­te om­rå­det vil­le bli?

Pa­ris­av­ta­lens for­plik­tel­ser er et mo­ment som må vekt­leg­ges i ved­ta­ket om hvor frem­ti­dens containerhavn skal lig­ge. En ut­byg­ging ved Gart­ner­løk­ka vil spa­re både mil­jø­et for ska­der og kom­mu­nen for unød­ven­di­ge ut­gif­ter, for ikke å snak­ke om den miljø­mes­si­ge og sam­funns­nyt­ti­ge ge­vins­ten i å kun­ne be­nyt­te seg av både Lag­manns­hol­men og Lund/ Kongs­gård til by­for­tet­ting.

ZÅSMUND OLAF UNHJEM

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.