Tigge­for­bud

Faedrelandsvennen - - MENING -

Mer el­ler mind­re er vi alle tig­ge­re. I et sam­funn, hvor de fær­res­te er stran­det på en­som­he­tens øy.

●● Der­for tren­ger vi hver­and­re. Noen mer. And­re mind­re.

At våre nors­ke bank­kon­to­er ikke kan hjel­pe både her hjem­me og de som bor langt av sted, må vel være en un­der­dri­vel­se. Hjelpe­lyst har med hjerte­lag å gjø­re. Ev­nen til å se gjen­nom tvil­som mis­tenk­som­het har også noe med hjer­ter å gjø­re.

Et tigge­for­bud kan ha man­ge mo­ti­ver. Men er det bare hjerte­la­get og hjelpe­lys­ten som frem­mer slikt for­slag? El­ler lar vi oss på­vir­ke av and­re? Ikke veit jeg. Men bør vi ikke ta stil­ling til vir­ke­lig nød? Som vit­ter­lig fin­nes? Uten­for vår stue­dør? Tør vi til­la­te oss å ut­vi­se tren­gen­de?

Har vi sam­vit­tig­het til det?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.