Det er som om jeg får være sam­men med Ås­leik i ar­bei­det. Sam­ti­dig blir det vel­dig ty­de­lig at han ikke er her.

Ås­leik Eng­mark skul­le hatt re­gi­en i Kil­dens stor­sat­sing, «Kveite­prin­sen». Da han brått døde i fe­bru­ar tok hans nær­mes­te en av­gjø­rel­se: De vil­le gjen­nom­føre.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: EVA MYKLEBUST eva.myklebust@fvn.no

– Jeg ble spurt gans­ke tid­lig om jeg vil­le gå vi­de­re med fore­stil­lin­gen. Selv­føl­ge­lig måt­te vi prø­ve å få til det, svar­te jeg, for­tel­ler Ka­ri An­ne Bjerke­strand.

Hun var Ås­leik Eng­marks sam­bo­er fram til han brått døde 12. fe­bru­ar i år. Egent­lig skul­le Eng­mark hatt re­gi­en på «Kveite­prin­sen» som har pre­miere 27. mai. Hans nær­mes­te måt­te da ta en vik­tig av­gjø­rel­se. Var det rik­tig å gå vi­de­re?

– Det var et uvir­ke­lig sjokk da jeg fikk be­skjed om at Ås­leik var død. Det førs­te jeg tenk­te var at det var vik­tig å la hans nær­mes­te av­gjø­re om vi skul­le fort­set­te. Had­de de ikke øns­ket det, vil­le vi ikke gjort det, for­tel­ler opera­sjef for Kil­den Ope­ra, Frøy­dis Emi­lie Lind.

– HYL­LEST TIL ÅS­LEIK

Sam­bo­er og ko­reo­graf Ka­ri An­ne Bjerke­strand og venn og kom­po­nist Jon Rør­mark end­te på et ja. Rør­mark var med på å ska­pe «Kveite­prin­sen» sam­men med Ås­leik Eng­mark og Askild Ha­gen. Han var ikke sik­ker på hva som var rik­tig å gjø­re.

– Hele cas­tet sa at de var kla­re til å gjø­re det­te som en hyl­lest til Ås­leik. Vi kom fram til at vi måt­te gjen­nom­føre, for­tel­ler Rør­mark på te­le­fon til Fædre­lands­ven­nen.

Tre må­ne­der etter at sam­bo­eren døde, er Ka­ri An­ne Bjerke­strand i full jobb med «Kveite­prin­sen» i Kil­den. Det har både vært en fin og tøff tid.

– På en måte er det godt å gjø­re det­te i den sorg­pro­ses­sen jeg er i, for­di jeg kom­mer så tett på hans uni­vers. Det er som om jeg får være sam­men med Ås­leik i ar­bei­det. Sam­ti­dig blir det vel­dig ty­de­lig at han ikke er her. Pl­ut­se­lig slår det inn. Herre­gud, hva er det jeg er med på nå, kan jeg ten­ke. Det er en uvir­ke­lig hen­del­se på man­ge må­ter. Men jeg er så glad for at han in­klu­der­te meg i pro­sjek­tet som ko­reo­graf.

Ås­leik Eng­mark og Ka­ri An­ne Bjerke­strand had­de van­ket i det sam­me scene­kunst­mil­jø­et i 30 år før de til slutt traff hver­and­re gjen­nom fel­les be­kjen­te. Det var kjær­lig­het ved førs­te blikk. Eng­mark fikk en økt in­ter­es­se for dans etter at han traff Bjerke­strand, og vil­le ha mer ko­reo­gra­fi inn i den nye opp­set­nin­gen av «Kveite­prin­sen». Nå var ti­den en­de­lig mo­den for pa­ret å job­be sam­men.

– Det som var litt mor­somt med meg og Ås­leik, var at det ble så ty­de­lig at mot­set­nin­ger vir­ke­lig til­trek­ker hver­and­re. Han job­bet utro­lig raskt og ef­fek­tivt, og mye med im­pro­vi­sa­sjon. Han kun­ne fan­ge opp noe noen i pub­li­kum sa og på ste­det kom­po­ne­re en sang på avan­sert rim. Jeg som dan­ser og ko­reo­graf har en helt an­nen til­nær­ming og kan godt bru­ke fle­re år på å kom­me fram til et re­sul­tat. Det be­ri­ket oss gjen­si­dig, og vi lær­te mye av hver­and­re, for­tel­ler hun.

KRITIKERSUKSESS

«Kveite­prin­sen» ble førs­te gang satt opp på Lat­ter i 2005, og be- skri­ves som en ko­misk ope­ra med føl­gen­de hand­ling: Kval­stein ar­ver et halvt fiske­opp­dretts­an­legg på Sør­lan­det. Der tref­fer han barn­doms­kjæ­res­ten Ly­rill, men hun er lo­vet bort til en siko­pp­dret­ter i Hur­dal. Så opp­står det for­vik­lin­ger der Kval­stein mø­ter både gen­mo­di­fi­ser­te fisker og men­nes­ker, ter­ror­ak­sjo­ner og ful­le svi­ger­mød­re.

Opp­rin­ne­lig var de tre ho­ved­rol­le­ne spilt av ko­mi­ke­re, og Ås­leik Eng­mark had­de en av rol­le­ne i 2005.

«Kveite­prin­sen» ble en kritikersuksess, men mer­ke­lig nok in­gen pub­li­kums­mag­net.

– På den ti­den had­de det bare blitt satt opp van­lig standup på Lat­ter, så den­ne fore­stil­lin­gen had­de nok hatt godt av en stør­re sce­ne, for­kla­rer Jon Rør­mark.

12 år sei­ne­re skjer nett­opp det på grunn av nok en god an­mel­del­se i Af­ten­pos­ten. Mo­na Le­vin

er be­geist­ret for Eng­mark og Rør­marks Mgp-mu­si­kal og av­slut­ter på føl­gen­de vis:

«Opp­havs­men­ne­ne Eng­mark, Ha­gen og Rør­mark sto bak Kveite­prin­sen for ti år si­den – noe av det mor­soms­te jeg noen gang har sett. Tid for re­pri­se?».

Det syn­tes opera­sjef Frøy­dis Lind var en god idé. Det var på tide å få Kveite­prin­sen hjem til Sør­lan­det.

– TRO MOT ORIGINALEN

Kveite­prin­sens ska­pe­re kun­ne knapt tro sine egne ører.

– At Kveite­prin­sen skul­le få nytt liv var helt fan­tas­tisk. Vi sy­nes selv det er noe av det mor­soms­te vi har la­get. Den­ne ver­sjo­nen er på man­ge må­ter mer tro mot originalen, me­ner Rør­mark.

Sce­no­gra­fi­en i Kil­den blir stør­re enn på Lat­ter og ko­sty­me­ne fle­re. Og den­ne gan­gen er det tre ko­reo­gra­fer­te san­ge­re som skal lede pub­li­kum gjen­nom fiske­fars­en.

– Kon­tras­ten blir så stor mel­lom den al­vor­li­ge ope­ra­stem­men og at det de syn­ger ofte har et ab­surd og tul­le­te inn­hold. For meg er «Kveite­prin­sen» et uni­vers med en gjeng litt rare per­soner som er styrt av im­pul­ser, for­tel­ler Ka­ri An­ne Bjerke­strand og ler.

ALE­NE TIL BERLIN

Da Ås­leik Eng­mark døde i fe­bru­ar var det kunst­ne­ris­ke team­et godt i gang med for­be­re­del­se­ne til «Kveite­prin­sen» i Kil­den. Alle in­volver­te had­de hatt en ja­nuar­dag sam­men i Oslo der de gikk gjen­nom ho­ved­trek­ke­ne.

– Det er fint å ten­ke på at vi fikk den da­gen, sier Bjerke­strand.

I fe­bru­ar had­de pa­ret plan­lagt en in­spi­ra­sjons­tur til Berlin for å se opp­set­nin­ger av re­gis­sø­ren Her­bert Fritsch. Men tu­ren til Berlin måt­te hun ta ale­ne to uker etter at sam­bo­eren had­de gått bort.

– Jeg så «Don Gio­van­ni» som Fritsch had­de løst på en vel­dig utra­di­sjo­nell måte, men sam­ti­dig med en vel­dig re­spekt for mu­sik­ken. Jeg er vel­dig glad for at jeg gjen­nom­før­te tu­ren. Da had­de jeg noen ide­er og inn­spill som jeg viss­te Ås­leik var in­spi­rert av, og som jeg kun­ne ta med til­ba­ke til ar­bei­det med «Kveite­prin­sen».

Å fin­ne en ny re­gis­sør etter at Eng­mark gikk bort ble vans­ke­lig, men Ar­vid Ones tok på seg an­sva­ret. Han så fore­stil­lin­gen med nye øyne. For å gjen­nom­føre «Kveite­prin­sen» ak­ku­rat slik Eng­mark had­de tenkt vil­le uan­sett være umu­lig – selv om Bjerke­strand, Rør­mark og Ha­gen had­de en klar for­me­ning om hva den av­døde re­gis­sø­ren had­de øns­ket.

– Vi kan ikke re­kon­stru­ere det som var in­ne i Ås­leiks hode. Vi har måt­tet fri­gjø­re oss og aksep- te­re de nye for­ut­set­nin­ge­ne for å ska­pe en god fore­stil­ling. Det me­ner jeg er rik­tig, og det har fun­gert vel­dig bra. Jeg tror vir­ke­lig Ås­leik vil­le vært for­nøyd med det­te, sier Ka­ri An­ne Bjerke­strand.

– ET STORT TAP

Både Ka­ri An­ne Bjerke­strand og Jon Rør­mark skry­ter av prøve­tida i Kil­den – selv om det til ti­der har vært tungt.

– Det er helt fan­tas­tisk å kom­me til et slikt hus. Sam­ti­dig er det ikke til å kom­me bort fra at det­te er kjempe­tungt for meg. Det sy­nes jeg frem­de­les. Men det er fint å gjø­re det­te. Vi had­de man­ge pro­sjek­ter sam­men som brått tok slutt, men «Kveite­prin­sen» kun­ne få lov til å leve vi­de­re, for­tel­ler Jon Rør­mark.

– Når noen dør er det som om et av­trykk sit­ter igjen. Det er et stort tap for meg å mis­te kjæ­res­ten min. Han var også en kol­le­ga, og jeg ser på det som en for­plik­tel­se å job­be vi­de­re. På en måte har jeg ikke mis­tet ham li­ke­vel, for mye av det Ås­leik sto for le­ver vi­de­re in­ne i meg. Jeg er her. Jeg har en stem­me og en kropp, og kan la den in­spi­ra­sjo­nen og det po­ten­sia­let vi had­de sam­men få kom­me ut så langt jeg ev­ner det. Å inn­ta en slik hold­ning hjel­per meg i den si­tua­sjo­nen jeg er i selv om jeg sør­ger og er sli­ten. Det sy­nes jeg er me­nings­fullt og fint, for­tel­ler Ka­ri An­ne Bjerke­strand.

At Ås­leik Eng­mark gikk bort, har også pre­get res­ten av team­et på «Kveite­prin­sen». Selv om de ikke snak­ker så mye om det på prø­ve­ne, opp­le­ver Bjerke­strand at alle har en eks­tra om­tan­ke for hver­and­re.

– Vi har nok alle sam­me inn­stil­ling: Det­te skal sø­ren meg bli bra!

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ka­ri An­ne Bjerke­strand ko­reo­graf for fore­stil­lin­gen «Kveite­prin­sen» som Eng­mark skul­le hatt re­gi­en for i Kil­den. Hun me­ner det har vært godt for hen­ne å job­be vi­de­re med fore­stil­lin­gen i sorg­pro­ses­sen. Her er hun sam­men med Nils Ha­rald Sø­dal og Es­pen Be­ra­nek Holm på en ko­styme­prø­ve.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Nils Ha­rald Sø­dal i ak­sjon un­der prø­ve­ne til «Kveite­prin­sen».

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

– På en måte er det godt å gjø­re det­te i den sorg­pro­ses­sen jeg er i, for­di jeg kom­mer så tett på hans uni­vers, sier Ka­ri An­ne Bjerke­strand om ar­bei­det med «Kveite­prin­sen».

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Ko­reo­graf Ka­ri An­ne Bjerke­strand

FOTO: NTB SCANPIX

Ås­leik Eng­mark døde 12. fe­bru­ar i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.