FAKTA

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

Ås­leik Eng­mark

● 1965. Døde 12. fe­bru­ar 2017.

● skue­spil­ler, san­ger og komi­re­gis­sør.

● «Scrooge» av Char­les Dick­ens på Tea­ter­verk­ste­det på Tors­hov i 1987, sam­me år som han var med på å stif­te show­grup­pa Lompe­lands­la­get.

● for rolle­fi­gu­ren Se­ve­rin Su­ve­ren i NRKS pro­gram­se­rie om fjell­vett­reg­le­ne inn­spilt i 1989, og sei­ne­re i sa­tire­pro­gram­met Egent­lig som gikk på NRK fra 1993 til 1997.

● had­de han regi på barne­fil­men Kner­ten etter An­ne-cath Vest­lys bok, og han ga dess­uten stem­me til Kner­ten i den­ne og i to opp­føl­ger­fil­mer.

● den nors­ke stem­men i en rek­ke kjen­te tegne­fil­mer, som Ti­mon i «Lø­ve­nes Kon­ge» og Woody i «Toy Story».

● var han blant an­net ak­tu­ell med fore­stil­lin­ge­ne «Alad­din og hans Ma­gis­ke Euro­pa, Flykt­ning­tur­né 2016-17» og «Len­ge leve li­vet».

Født Norsk ko­mi­ker, De­bu­ter­te i

Han ble kjent

I 2009

Har hatt

De sis­te åre­ne

Ka­ri An­ne Bjerke­strand

● 1968

● ved Sta­tens Bal­lett­høg­sko­le, Oslo og ved School for New Dan­ce Devel­op­ment, Ams­ter­dam.

● dan­ser, ko­reo­graf og pe­da­gog både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt si­den 1991.

● Ko­reo­graf for «Kveite­prin­sen» som har pre­miere 27. mai. Var Ås­leik Eng­marks sam­bo­er. Eng­mark døde 12. fe­bru­ar, og skul­le hatt re­gi­en på fore­stil­lin­gen. Bjerke­strand og kom­po­nist Jon Rør­mark be­stem­te seg for å li­ke­vel gjen­nom­føre fore­stil­lin­gen.

Født Ut­dan­net

Har ar­bei­det som

Ak­tu­ell:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.