Står godt mot Net­flix og HBO

«Kon­gens nei» og «Py­ro­ma­nen» sør­get ale­ne for over 30.000 be­sø­ken­de på Kris­tian­sand kino i fjor.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

To­talt gikk de tre ki­no­ene i Sør­kje­den med 10 mil­lio­ner i over­skudd.

– Jeg er vel­dig godt for­nøyd. Det har vært en even­tyr­rei­se de sis­te åre­ne, sier kino­di­rek­tør Kim Skar­ning An­der­sen i Ki­no­sør.

Kino­be­sø­ket i Kris­tian­sand, Arendal og Far­sund, hvor Ki­no­sør drif­ter ki­no­ene, had­de nem­lig 498.639 be­sø­ken­de i sine 13 kino­sa­ler gjen­nom 2016. Kris­tian­sand sto ale­ne for 349.880 av dis­se, noe som er det høy­es­te be­søks­tal­let si­den 2009.

Det re­sul­ter­te i en om­set­ning på 74 mil­lio­ner og et over­skudd før skatt på 10 mil­lio­ner.

– Net­flix og HBO tar ikke knek­ken på ki­no­en?

– Man­ge har spådd ki­no­ens un­der­gang, men den har over­levd in­tro­duk­sjo­nen av ra­dio, tv, blu-ray og nå strømme­tje­nes­ter. Det har å gjø­re med at kino er noe an­net en å se film hjem­me, sam­ti­dig som det er en sosial møte­plass, sva­rer An­der­sen.

NORSK På TOPP

Men uten gode fil­mer, blir det in­gen pen­ger i kas­sa. Og sær­lig to fil­mer gjor­de at 2016 ble bed­re enn kino­di­rek­tø­ren egent­lig had- de sett for seg.

– «Kon­gens nei» og «Py­ro­ma­nen» trakk fle­re be­sø­ken­de enn for­ven­tet, og det er vi selv­sagt vel­dig gla­de for. To­talt sto nors­ke fil­mer for om lag 30 pro­sent av tit­le­ne, noe som må si sies å være bra, sier An­der­sen.

To­talt ble det vist 293 uni­ke tit­ler på Kris­tian­sand kino i fjor, 122 av dem ame­ri­kans­ke.

– Kris­tian­sand har stren­ge kon­se­sjons­be­stem­mel­ser for kino­drift, og er vel enes­te kom­mu­ne som har en be­grens­ning på hvor stor an­del (maks 2/3, journ.anm.) ame­ri­kans­ke fil­mer som kan vi­ses, sier An­der­sen.

– IKKE MER KOMMERSE

– Har det at Nor­disk Film kom inn som ei­er gjort de­re mer kom­mer­si­el­le?

– Jeg me­ner de­fi­ni­tivt at vi ikke har blitt det. Vi lig­ger høy­ere på an­tall vis­te tit­ler nå enn før, og Nor­disk Film har in­gen på­virk­ning på film­val­get. Der er jeg ene­rå­den­de, sva­rer kino­di­rek­tø­ren.

– Hvor­dan vil­le film­til­bu­det vært uten be­grens­nin­gen på ame­ri­kans­ke fil­mer?

– Det vil­le vært til­nær­met likt. Det enes­te jeg vur­de­rer til­bu­det ut ifra er ka­pa­si­tet på ki­no­ene, og jeg kan tel­le på en hånd de fil­me­ne jeg har sagt nei til. For meg er det også vik­tig å opp­fyl­le den kul­tu­rel­le bi­ten av kino­drif­ten. Det gjør job­ben mer in­ter­es­sant, sva- rer An­der­sen og leg­ger til:

– At vi dri­ver med over­skudd gjør det også mu­lig å gjø­re ting vi ikke tje­ner pen­ger på; som å ar­ran­ge­re ute­kino i Rav­ne­da­len el­ler Punkt­fes­ti­va­len i lo­ka­le­ne våre.

Så langt i år lig­ger be­sø­ket på bud­sjett, som er lagt opp på nivå med 2015-re­sul­ta­tet.

– For­ven­tet ned­gang, alt­så? – Det har, som all­tid, med film­til­gan­gen å gjø­re. At ikke det er de helt sto­re nors­ke og ame­ri­kans­ke tit­le­ne som kom­mer, sva­rer An­der­sen.

Med stor­fil­mer som «Snø­man­nen», «Den 12. mann» og «Star Wars: The Last Je­di» kan det jo hen­de han un­der­vur­de­rer kino­be­sø­ket i år også.

KIOSKEN VIK­TIG

Det gjør han imid­ler­tid ikke når det kom­mer til kiosk­drif­ten.

– Jeg vil ikke gå ut med tall, men kan si så pass at vi had­de ikke hatt en kino som i dag uten kiosken. Den er en kjempe­vik­tig inn­tekts­kil­de for oss, sier An­der­sen, og be­kref­ter at det ett år gam­le skil­tet som for­byr med­brakt pop­korn har gitt ef­fekt.

De sto­re in­ves­te­rin­ge­ne er fore­lø­pig tatt med opp­rus­ting av de mind­re sa­le­ne og ny kiosk, men på sikt ven­ter oppus­sing av sal 1 og mu­lig nye lo­ka­ler.

– Det er et langt ler­ret å ble­ke og har ikke vært drøf­tet med ei- er­ne, men det er ikke til å leg­ge skjul på at det ikke er hen­sikts­mes­sig med kino i tre eta­sjer og in­gen mu­lig­het for ut­vi­del­ser, sier An­der­sen.

FOTO: RICHARD NODELAND

De sis­te to regn­skaps­åre­ne har kino­di­rek­tør Kim Skar­ning An­der­sen sett Ki­no­sørs over­skudd vokse fra rundt to mil­lio­ner til over ti mil­lio­ner kro­ner. Det får han li­ke­vel ikke til å bry­te sitt selv­på­lag­te smile­for­bud på bil­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.