Op­stad og Sund­bø hed­ret

Gun­vald Op­stad og Anne­mor Sund­bø fikk Kris­tian­sand kom­mu­nes kul­tur­pris 2017

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: TORGEIR EIKELAND torgeir.eikeland@fvn.no

Det var un­der Kris­tian­sand bi­blio­teks fre­dags­lunsj Gun­vald Op­stad og Anne­mor Sund­bø ble til­delt Kris­tian­sand kom­mu­nes kul­tur­pris for 2017. Pri­sen ble delt ut av kul­tur­styre­le­der Ter­je Næss (Ap) da lun­sjen ble av­holdt i Dom­kir­kens me­nig­hets­hus.

15 BØKER

I jury­ens be­grun­nel­se står blant an­net det­te om Gun­vald Op­stad (82):

«Op­stad har som jour­na­list og for­fat­ter gjort mye for å do­ku­men­te­re det sør­lands­ke kul­tur­liv. Han var i 34 år en mar­kant jour- na­list i Fædre­lands­ven­nen, og har skre­vet 15 bøker.»

«Nå har han skre­vet sitt mest per­son­li­ge verk hit­til – «Min far Ema­nu­el». Bo­ka er en le­ven­de tolk­ning av dag­boks­no­ta­ter, regn­skap og and­re fakta, som åp­ner seg og får liv un­der for­fat­te­rens ru­ti­ner­te hen­der. Jury­en vil fram­heve hans mange­åri­ge pre­si­se, hu­mo­ris­tis­ke og til ti­der kras­se penn som har satt so­li­de spor i lands­de­len.»

STRIKKECRUISE

Om Anne­mor Sund­bø (67) he­ter det: «Hun har ut­gitt fle­re bøker om mønst­re og strik­king, stilt ut i en rek­ke land og holdt kurs og fore­drag i spin­ning og to­ving i Euro­pa, USA og Afri­ka. Hun har tatt ini­tia­ti­vet til Nor­ges førs­te strik- ke­kafé i Kris­tian­sand, ar­ran­gert strikkecruise på elve­dam­pe­ren Bjo­ren og år­li­ge kul­tur­da­ger på Ose. Hun var sen­tral i ar­bei­det med å be­va­re Sjø­ling­stad Uld­vare­fab­rik i Lin­des­nes som et le­ven­de mu­se­um. Sund­bø dri­ver i dag vev- og strikkes­toga Ose Ull­vare i Se­tes­dal. Hun har mot­tatt en rek­ke sti­pen­di­er, pri­ser og ut­mer­kel­ser.»

Jury­en har be­stått av kul­tur­styre­le­der Ter­je Næss (Ap), nest­le­der Kristin Wal­le­vik (H) og med­lem Ha­rald Sø­dal (H).

Pri­sen be­står av en skulp­tur av Al­fred Vaags­vold og en gave­sjekk på 25.000 kro­ner.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Gla­de kul­tur­pris­vin­ne­re: Anne­mor Sund­bø og Gun­vald Op­stad

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.