Beet­ho­ven-fest med Bel­lincam­pi

Et stort pub­li­kum vil­le nes­ten ikke slip­pe Bel­lincam­pi av po­di­et etter Beet­ho­vens sju­en­de sym­fo­ni tors­dag kveld.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EMIL OTTO SYVERTSEN

KONSERT Kris­tian­sand Sym­foni­or­kes­ter Kil­den, Kon­sert­sa­len Di­ri­gent: Giordano Bel­lincam­pi So­list på cel­lo: Ju­li­an Steckel

Beet­ho­vens liv­li­ge sju­en­de sym­fo­ni inn­byr til dans i førs­te og tred­je sats, til dels også i fjer­de. Og dans ble det, ikke sånn bok­sta­ve­lig ment, men inni ho­de­ne våre. Ikke for det, Bel­lincam­pi nær­mer seg sterkt det dan­s­an­te når han un­der­stre­ker ak­sen­ter, frem­he­ver in­stru­ment­grup­per, pl­ut­se­lig dem­per det hele el­ler vars­ler ett av de man­ge ut­brudd som er så ty­pis­ke for Beet­ho­ven. Andre­sat­sens al­vor­li­ge tyng­de ble også un­der­stre­ket, både i tem­po og ut­trykk. Sær­lig på­fal­len­de var det at de ster­ke par­ti­ene fikk strå­le fullt ut. Og så hvor­dan ly­den nes­ten for­duf­tet i inn­led­nin­gen til det vid­un­der­lig fu­ger­te par­ti­et mot slut­ten av sat­sen. Det var en kon­trastrik Beet­ho­ven-sym­fo­ni vi fikk, etter min smak ak­ku­rat slik Beet­ho­ven skal klin­ge. Jeg kun­ne øns­ke meg en hel se­rie med samt­li­ge ni sym­fo­ni­er, gjer­ne med Bel­lincam­pi som ma­estro. Schu­manns cello­kon­sert fra 1850 fikk en ny­de­lig frem­fø­rel­se av den unge, tys­ke cel­lis­ten Ju­li­an Steckel. Varm, fin tone, et sterkt kropps­lig ut­trykk, var inn­le­vel­se i mu­sik­kens ve­sen, alt gjor­de Schu­mann-kon­ser­ten til en ny­tel­se for øre og sinn. Steckel fikk varm og lang­va­rig ap­plaus, og kvit­ter­te med et mor­somt styk­ke av Pro­ko­fiev. Kon­ser­ten ble inn­le­det med Stig Nord­ha­gens verk Huld­ra fra 2013. Når vi skal høre ny mu­sikk er det en eks­tra gle­de at det er en av or­kes­te­rets egne som står bak ver­ket. Han skrev­de t på be­stil­ling til Ung­doms sym­fo­ni k er­nes før­ti års­ju­bi­le­um. D eter en gans­ke rocka og tem­pe­ra­ments­full hul­der vi hø­rer. For­ank­ret i to­na­li­tet fra folke­mu­sik­ken syns jeg også å mer­ke en arv fra Ei­vind Gro­ven og Geirr Tveitt. Det er in­gen dår­lig arv å føre vi­de­re. Her var vel mer eks­plo­si­vi­tet enn mys­tikk i ver­ket, men med tan­ke på at det er be­reg­net på både unge ut­øve­re og et ungt pub­li­kum vil jeg si det er et vel­lyk­ket verk. Før kon­ser­ten be­gyn­te, pre­sen­ter­te styre­le­der i Spare­ban­ken Sør, Stein Han­ne­vik, en ny stif­tel­se på ti mil­lio­ner kro­ner som skal skaf­fe gode in­stru­men­ter til KSO. En gle­de­lig mel­ding. Så tør jeg gjen­ta mitt øns­ke fra tid­li­ge­re, at noen snart sør­ger for å skaf­fe Kil­den det in­stru­men­tet som full­fø­rer kon­sert­sa­len, nem­lig or­ge­let.

FOTO: MARCO BORGGREVE

Cello­so­list Ju­li­an Steckel frem­før­te Schu­manns cello­kon­sert i a-moll

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.