10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. MAI 2007

● Sør­lan­det ut­mer­ker seg med stor an­del in­du­stri og er den re­gio­nen i Nor­ge med ster­kest vekst i øko­no­mi­en, iføl­ge sen­tral­bank­sjef Svein Gjedrem. – Opp­gan­gen i øko­no­mi­en har vært ster­ke­re på Ag­der enn i lan­det el­lers. Ut­vik­lin­gen gjen­spei­les også i an­tal­let ar­beids­le­di­ge syn­ker, fast­slo Gjedrem i går i et fore­drag om «Ut­sik­te­ne for norsk øko­no­mi og for nær­lings­li­vet på Sør­lan­det» på HIA i går. Sen­tral­bank­sje­fen vars­let for­øv­rig rente­øk­ning i ti­den frem­over, og ikke bare i små skritt. – Som vi ser det i dag, kan ren­ten gjer­ne være oppe i fem pro­sent in­nen ut­gan­gen av det­te året, sa Gjedrem un­der fore­dra­get på HIA på Gim­le­moen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.