50 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. MAI 1967

● FNS ge­ne­ral­sek­re­tær U Thant er­klær­te i en tale i går at en di­rek­te kon­fron­ta­sjon mel­lom USA og Ki­na er uunn­gåe­lig der­som den nå­væ­ren­de ut­vik­lin­gen i Viet­nam-kri­gen fort­set­ter. – Jeg er redd for at vi nå er in­ne i den inn­le­den­de fa­sen på en tred­je ver­dens­krig, sa han un­der en lunsj i Fn-kor­re­spon­den­te­nes klubb i New York. Han sam­men­lik­net det som nå skjer i Viet­nam med de sis­te må­ne­de­ne før førs­te og and­re ver­dens­krig , og sa at de par­ter som er inn­blan­det nå gjen­nom­går de sam­me psy­ko­lo­gis­ke for­be­re­del­ser som til­fel­let var den gan­gen. U Thant gjen­tok at den ame­ri­kans­ke bom­bin­gen av Nord-viet­nam må stan­ses. Og la til at det­te er det enes­te skritt som kan føre til en ned­trap­ping av kri­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.