25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

13. MAI 1992

● Det blir tro­lig olje­le­ting i Ska­ger­rak fra 1995. De­ler av hav­om­rå­det kan vise seg å bli en ny olje­pro­vins i Nord­sjø­en. Det­te vi­ser geo­lo­gis­ke un­der­sø­kel­ser som Fædre­lands­ven­nen kan of­fent­lig­gjø­re i dag. Dis­se un­der­sø­kel­se­ne har hit­til vært hem­me­lig­holdt. Størst mu­lig­he­ter er det i Far­sund-bas­sen­get, hvor alle geo­lo­gis­ke for­ut­set­nin­ger for olje­funn er til ste­de. Stat­oil er in­ter­es­sert, men det er ikke sann­syn­lig at lete­bo­ring star­ter før i 1995. Først da åp­ner Stor­tin­get for 15. kon­se­sjons­run­de. Det mest ak­tu­el­le Far­sund-bas­sen­get strek­ker seg fra Lis­ta i vest til Lil­le­sand i øst, noen mil uten­for kys­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.