Dype røt­ter

Faedrelandsvennen - - NÆRT - HÅKON BORGENVIK,

Jer 17,5-10

Det ble en uke i tre­ets tegn, det­te. Jeg hør­te en ra­dio­re­por­ta­sje her om da­gen på vei til byen. En re­por­ter som var ute i en skog og in­ter­vju­et en kar som var spe­sia­list på trær. Han for­tal­te med stor en­tu­si­as­me om va­ria­sjo­nen og mang­fol­det i sko­gen. Om nye trær, og trær som var unge den gan­gen Olav falt i sla­get på Stikle­stad. Trær som har stått der, rot­fes­tet og tro­fast gjen­nom år­hund­re­ne og sett men­neske­liv kom­me og gå. Brakt ly, vært til trøst, gitt hus­rom for to­ben­te, fir­ben­te og fly­gen­de skap­nin­ger.

Stol på Her­ren! Sett din lit til han! Hvor­for? Jo, Jere­mia sier det slik: «Vel­sig­net er den mann som sto­ler på Her­ren og set­ter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plan­tet ved vann og strek­ker røt­te­ne mot bek­ken. Det fryk­ter ikke når he­ten kom­mer, lø­vet er grønt. Det engster seg ikke i tørke­ti­der og slut­ter ikke å bære frukt.» Stort sett er vi men­nes­ker all­tid på vei til et an­net sted. Sjel­den er vi helt og fullt til ste­de der vi fak­tisk er, med alt vi har av ga­ver og an­legg. Det er da trær­ne står der som gode ek­semp­ler for oss. Som vet hva de er og hva de ikke er, og er for­nøy­de med det. Med dype røt­ter som hen­ter god næ­ring fra de ret­te kil­de­ne. Og er til vel­sig­nel­se for alle rundt seg. Sokne­prest i Flek­ker­øy me­nig­het

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.