Quizen

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvor lig­ger feng­se­let Sing Sing?

2. Hvem har skre­vet ”Inn­sirkling” og ” Inn­sirkling 2” som beg­ge ble no­mi­nert til Nor­disk råds lit­te­ra­tur­pris?

3. Hva het mynt­en­he­ten i Por­tu­gal før euro­ens tid, et ord som be­tyr ”skjold”?

4. Hvil­ken fri­idretts­gren for­bin­der du med nav­net Sver­re Strand­lie?

5. Hvil­ken norsk tegne­se­rie star­tet i Norsk Uke­blad i 1937, og har hatt fast plass der si­den?

6. I hvil­ken stør­re fjord lig­ger Bunne­fjor­den?

7. Hvil­ken fik­tiv po­liti­kvin­ne har Kjer­sti El­vik spilt både på film, TV og i Ra­dio­teat­ret?

8. I hvil­ket år fikk 18-årin­ger stemme­rett i Nor­ge?

9. Hvem sang om ”Li­vets ly­se side”?

10. Hva he­ter bjørke­kvis­ten som Kner­ten skal gif­te seg med i fil­men ”Kner­ten gif­ter seg”?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.