An­twi vra­kes tro­lig mot Florø

Men Den­nis An­twi (24) lo­ver at må­le­ne kom­mer snart.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: HERMAN FOLVIK herman.folvik@fvn.no

Med Abu­ba­kar Ibra­him spille­klar den­ne hel­gen har han fått kon­kur­ran­se på topp. I til­legg til at Ni­els Vort­ho­ren har blomst­ret på topp etter at han ble om­sko­lert fra sin midt­bane­rol­le.

Mye ty­der på at Ibra­him og Vort­ho­ren star­ter på topp mot Florø lør­dag.

– No pro­blem. Det vik­tigs­te er at vi vin­ner. Det er det som be­tyr noe, sier An­twi om kon­kur­ran­sen.

Den­nis An­twi har fore­lø­pig slitt med å vin­ne Start-sup­por­ter­nes hjer­ter etter over­gan­gen fra Jerv i fjor som­mer. Må­le­ne har ikke kom­met på be­stil­ling, og det har stort sett blitt med god inn­sats.

– Det er vik­tig å få Abu klar. Vi har en sterk tropp. Det be­tyr ikke noe hvem som star­ter el­ler sit­ter på ben­ken. Det vik­ti­ge er at vi er et godt lag. Vi hol­der sam­men på vei mot må­let vårt, sier An­twi.

– NYE VALG Å TA

Ibra­him har vist seg fram på tre­ning den sis­te ti­den og av­gjor­de Start 2s borte­kamp mot Tøns­berg man­dag.

– Nye valg å ta. Det blir spen­nen­de, sier Stei­nar Pe­der­sen, Start-tre­ner, om å få Ibra­him til­gjen­ge­lig.

– Jeg er ikke så opp­tatt av hvor­dan en­kelt­spil­le­re pres­te­rer i kol­lek­ti­vet. Det er vur­de­rin­ger vi gjør inn mot lør­dag. Hvil­ket lag har best for­ut­set­nin­ger for å slå Florø? sier Start-tre­ne­ren når Fædre­lands­ven­nen ber han vur­de­re An­twis åp­ning på se­son­gen.

– GOD FORM

24-årin­gen har sco­ret kun to gan­ger på de førs­te seks kam­pe­ne – ett i 2-0-sei­e­ren borte mot Kongs­vin­ger hvor han spil­te strå­len­de, og ett i 4-0-sei­e­ren hjem­me mot Åsa­ne.

– Jeg er i god form. Som spiss vil du all­tid sco­re, sær­lig på hjemme­bane, men man må være tål- mo­dig. Jeg job­ber hardt for at la­get skal sco­re og lage plass for and­re. Mine mål vil kom­me. Det er jeg sik­ker på. Jo har­de­re jeg job­ber, jo fle­re sjan­ser får jeg, sier An­twi.

– Hvor­dan har det vært å spil­le med Vort­ho­ren på topp?

– Ni­els er en god spil­ler. Vel­dig smart. Han er flink til å ut­nyt­te de gode lø­pe­ne jeg gjør og duk­ke opp der bal­len kom­mer.

– SPIL­LER FOR KLUBBEN

Den­nis An­twi er for­nøyd med åp­nin­gen på se­son­gen – fire sei­ere, en uav­gjort og ett tap.

– Det har vært en bra start. Vi har gjort det Stei­nar har bedt oss om å gjø­re. Det er der­for re­sul­ta­te­ne har vært bra. Vi spil­ler for klubben og at la­get skal vin- ne. Det er det vik­tigs­te. Det er vel­dig vik­tig å star­te bra, sier An­twi, som tri­ves bed­re i år enn i fjor.

– Det gøy­ere nå. Det­te året blir mor­somt. Vi skal fort­set­te slik.

Før kam­pen mot Florø har han og Start la­det opp på gres­set på Kris­tian­sand sta­dion. Uten at han tror det har noe spe­si­elt å si.

– Det er litt «shaky» i star­ten, men det hjel­per å for­be­re­de seg på gress. In­gen­ting vil end­re seg fra må­ten vi spil­ler på hjem­me. Vi må fort­satt gjø­re de sam­me tin­ge­ne, sier An­twi.

Han tror Florø vil gi Start kamp.

– Florø er et godt lag og vi un­der­vur­de­rer in­gen. Vi skal step­pe opp og gjø­re en god jobb. De kom­mer til å an­gri­pe oss si­den de spil­ler hjem­me, men det er det sam­me for oss. Vi spil­ler alle kam­per som om det er hjemme­kamp, sier An­twi.

Spis­se­ne Las­se Si­gurdsen, Lars-jør­gen Salve­sen og Da­ny N’gue­san er skadet.

FOTO: HERMAN FOLVIK

Den­nis An­twi blir tro­lig hen­vist til ben­ken fra start borte mot Florø av tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Den­nis An­twi sco­ret og skaf­fet Start et straffe­spark i borte­kam­pen mot Kongs­vin­ger i april.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.